Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Konkurs 3 obszary rozstrzygnięty. Rywalizację wygrały trzy grupy gmin i to one odegrają istotną rolę we wdrożeniu usługi
pn. „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę.”

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury (MI) i Urzędem Lotnictwa Cywilnego (ULC) prowadza projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem projektu jest rozwój systemów cyfrowych i teleinformatycznych dla całej branży związanej z rynkiem dronowym.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury (MI) i Urzędem Lotnictwa Cywilnego (ULC) prowadza projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem projektu jest rozwój systemów cyfrowych i teleinformatycznych dla całej branży związanej z rynkiem dronowym.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą przede wszystkim profesjonalni użytkownicy bezzałogowych statków powietrznych, natomiast pośrednimi odbiorcami będą:

– służby, instytucje państwowe, samorządy (możliwość dynamicznej realizacji zadań z wykorzystaniem BSP)

– przedsiębiorcy  (możliwość wdrażania nowych usług z wykorzystaniem BSP)

– obywatele (możliwość korzystania z nowych usług dronowych)

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą przede wszystkim profesjonalni użytkownicy bezzałogowych statków powietrznych, natomiast pośrednimi odbiorcami będą:

– służby, instytucje państwowe, samorządy (możliwość dynamicznej realizacji zadań z wykorzystaniem BSP)

– przedsiębiorcy  (możliwość wdrażania nowych usług z wykorzystaniem BSP)

– obywatele (możliwość korzystania z nowych usług dronowych)

Głównym celem projektu jest cyfryzacja procesów związanych z  rynkiem bezzałogowych statków powietrznych (BSP), tak aby korzystanie z dronów, zarówno prywatne, biznesowe i instytucjonalne było proste, przyjazne i bezpieczne. Rozwiązania dotyczyć będą wszystkich aspektów nowoczesnego używania dronów, począwszy od zdobycia uprawnień do pilotowania dronów, poprzez identyfikację bezzałogowych statków powietrznych, czuwania nad bezpieczeństwem i legalnością ich lotów, umożliwienia wykonywania lotów na masową skalę, skończywszy na cyfryzacji procesów wprowadzania ograniczeń w przestrzeni i działań o charakterze zarządzania kryzysowego. Cyfrowe rozwiązania dla dronów otwierają możliwość budowy nowoczesnego rynku usług dronowych w Polsce.    

Głównym celem projektu jest cyfryzacja procesów związanych z rynkiem bezzałogowych statków powietrznych (BSP), tak aby korzystanie z dronów, zarówno prywatne, biznesowe i instytucjonalne było proste, przyjazne i bezpieczne. Rozwiązania dotyczyć będą wszystkich aspektów nowoczesnego używania dronów, począwszy od zdobycia uprawnień do pilotowania dronów, poprzez identyfikacje bezzałogowych statków powietrznych, czuwania nad bezpieczeństwem i legalnością ich lotów, umożliwienia wykonywania lotów na masowa skale, skończywszy na cyfryzacji procesów wprowadzania
ograniczeń w przestrzeni i działań o charakterze zarzadzania kryzysowego. Cyfrowe rozwiązania dla dronów otwierają możliwość budowy nowoczesnego rynku usług dronowych w Polsce.

W ramach projektu w latach 2022 – 2023
wdrożonych zostanie sześć usług:

Obsługa spraw związanych z nadawaniem uprawnień do wykonywania lotów BSP (cyfryzacja wszystkich informacji dotyczących pilotów i operatorów BSP oraz BSP, nadawanie uprawnień, zgód, zezwoleń)

Obsługa spraw związanych z nadawaniem uprawnień do wykonywania lotów BSP (cyfryzacja wszystkich informacji dotyczących pilotów i operatorów BSP oraz BSP, nadawanie uprawnień, zgód, zezwoleń)

e-Learning (cyfrowa obsługa procesu szkolenia oraz nabywania kompetencji)

e-Learning (cyfrowa obsługa procesu szkolenia oraz nabywania kompetencji)

e-SORA (ocena ryzyka operacji BSP)

e-SORA (ocena ryzyka operacji BSP)

e-identyfikacja BSP (informacje o legalności lotu)

e-identyfikacja BSP (informacje o legalności lotu)

Usługa – Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę – system DTM Autonomia (umożliwienie realizacji lotów BSP na masową skalę)

Usługa – Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę – system DTM Autonomia (umożliwienie realizacji lotów BSP na masową skalę)

Usługa „Dynamic Safety & Security” (cyfryzacja procesów wprowadzania ograniczeń w przestrzeni, wydawania zgód na loty BSP oraz wsparcie zarządzania kryzysowego poprzez cyfryzację procesów związanych z wykorzystaniem BSP do realizacji zadań)

Usługa „Dynamic Safety & Security” (cyfryzacja procesów wprowadzania ograniczeń w przestrzeni, wydawania zgód na loty BSP oraz wsparcie zarządzania kryzysowego poprzez cyfryzację procesów związanych z wykorzystaniem BSP do realizacji zadań)

Nabór podmiotów do współpracy przy pilotażowym wdrożeniu usługi
pn. „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę.”

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, jako instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo  ruchu lotniczego w Polsce,  intensywnie wspiera rozwój rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych. W PAŻP tworzymy rozwiązania cyfrowe dla skokowego wykorzystania BSP, wiedząc że  projekty te są usługami przyszłości.

Stworzony i rozwijany w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej System PansaUTM, to unikalne w skali światowej narzędzie do planowania lotów BSP oraz komunikacji Pilotów BSP ze Służbami Żeglugi Powietrznej. System jako jeden z nielicznych w świecie posiada certyfikację Urzędu Lotnictwa Cywilnego i jest używany operacyjne  w Polsce. System PansaUTM otworzył możliwość budowy w Polsce ekosystemu U-space czyli technicznych, infrastrukturalnych oraz prawnych ram do rozwoju rynku usług Bezzałogowych Statków Powietrznych – dronów.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, jako instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo  ruchu lotniczego w Polsce,  intensywnie wspiera rozwój rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych. W PAŻP tworzymy rozwiązania cyfrowe dla skokowego wykorzystania BSP, wiedząc że  projekty te są usługami przyszłości.

Stworzony i rozwijany w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej System PansaUTM, to unikalne w skali światowej narzędzie do planowania lotów BSP oraz komunikacji Pilotów BSP ze Służbami Żeglugi Powietrznej. System jako jeden z nielicznych w świecie posiada certyfikację Urzędu Lotnictwa Cywilnego i jest używany operacyjne  w Polsce. System PansaUTM otworzył możliwość budowy w Polsce ekosystemu U-space czyli technicznych, infrastrukturalnych oraz prawnych ram do rozwoju rynku usług Bezzałogowych Statków Powietrznych – dronów.

Naszym celem jest umożliwienie bezpiecznych lotów dronów na masową skalę i znaczne odległości poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) bez konieczności planowania misji z wyprzedzeniem czasowym. Tworzymy proste i przyjazne Użytkownikom narzędzie umożliwiające płynne wykorzystanie dronów do działalności biznesowej, porządkowej i komunalnej.

Chcemy stworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju i działania dronowego ruchu powietrznego – zintegrowanego z lotnictwem konwencjonalnym. Bezpiecznego, płynnego i dającego możliwość rozwoju nowych usług biznesowych.

Razem z samorządami chcemy  wspólnie wybudować i rozwijać rynek nowych usług dronowych: komunalnych, biznesowych lub porządkowych.

To wyjątkowe zadanie i wyjątkowy projekt, który umożliwi udział we wdrożeniu  nowoczesnego transportu dronowego w Polsce, a samorządy biorące udział w pilotażu będą współtworzyć cyfrową rzeczywistość transportu dronowego.

Naszym celem jest umożliwienie bezpiecznych lotów dronów na masową skalę i znaczne odległości poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) bez konieczności planowania misji z wyprzedzeniem czasowym. Tworzymy proste i przyjazne Użytkownikom narzędzie umożliwiające płynne wykorzystanie dronów do działalności biznesowej, porządkowej i komunalnej.

Chcemy stworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju i działania dronowego ruchu powietrznego – zintegrowanego z lotnictwem konwencjonalnym. Bezpiecznego, płynnego i dającego możliwość rozwoju nowych usług biznesowych.

Razem z samorządami chcemy  wspólnie wybudować i rozwijać rynek nowych usług dronowych: komunalnych, biznesowych lub porządkowych.

To wyjątkowe zadanie i wyjątkowy projekt, który umożliwi udział we wdrożeniu  nowoczesnego transportu dronowego w Polsce, a samorządy biorące udział w pilotażu będą współtworzyć cyfrową rzeczywistość transportu dronowego.

Zapraszamy Jednostki Samorządu Terytorialnego do wzięcia udziału w Konkursie, w wyniku którego wybrane zostaną trzy lokalizacje, gdzie rozpocznie się pilotaż wdrażania usługi bezpiecznych lotów na masową skalę.

Z samorządami, które spełnią warunki określone przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej podpisana zostanie umowa o współpracy, na podstawie której PAŻP przygotuje obszar do pilotażowego wdrożenia Usługi masowych lotów BSP:

Zapraszamy Jednostki Samorządu Terytorialnego do wzięcia udziału w Konkursie, w wyniku którego wybrane zostaną trzy lokalizacje, gdzie rozpocznie się pilotaż wdrażania usługi bezpiecznych lotów na masową skalę.

Z samorządami, które spełnią warunki określone przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej podpisana zostanie umowa o współpracy, na podstawie której PAŻP przygotuje obszar do pilotażowego wdrożenia Usługi masowych lotów BSP:

opracuje koncepcję organizacji lotów BSP w danym obszarze, uwzględniając przekazane przez Uczestnika informacje mogące mieć wpływ na zasady organizacji lotów BSP i szeroko pojęte bezpieczeństwo publiczne,

opracuje koncepcję organizacji lotów BSP w danym obszarze, uwzględniając przekazane przez Uczestnika informacje mogące mieć wpływ na zasady organizacji lotów BSP i szeroko pojęte bezpieczeństwo publiczne,

dokona instalacji urządzeń do zbierania informacji o położeniu statków powietrznych,

dokona instalacji urządzeń do zbierania informacji o położeniu statków powietrznych,

Gminy biorące udział w projekcie otrzymają możliwość realnego wpływu na kształtowanie się przepływu ruchu dronów w ramach swoich granic administracyjnych. W ramach współpracy użytkownicy dronów operujący w tej przestrzeni, otrzymają kompleksowe rozwiązanie, służące do planowania zaawansowanych operacji BSP, wraz z narzędziami do oceny ryzyka lotu, kolizyjności lotu zarówno pod kątem ograniczeń w przestrzeni,  jak również względem innego ruchu BSP.

Stworzony wspólnie system będzie monitorował trajektorie lotów BSP w czasie rzeczywistym i na bieżąco będzie reagował na wszelkie nieprawidłowości w realizacji lotów celem zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i podejmowania czynności mających na celu unikanie kolizji.

Gminy biorące udział w projekcie otrzymają możliwość realnego wpływu na kształtowanie się przepływu ruchu dronów w ramach swoich granic administracyjnych. W ramach współpracy użytkownicy dronów operujący w tej przestrzeni, otrzymają kompleksowe rozwiązanie, służące do planowania zaawansowanych operacji BSP, wraz z narzędziami do oceny ryzyka lotu, kolizyjności lotu zarówno pod kątem ograniczeń w przestrzeni,  jak również względem innego ruchu BSP.

Stworzony wspólnie system będzie monitorował trajektorie lotów BSP w czasie rzeczywistym i na bieżąco będzie reagował na wszelkie nieprawidłowości w realizacji lotów celem zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i podejmowania czynności mających na celu unikanie kolizji.

Kto może wziąć udział oraz najważniejsze terminy dla Konkursu:

Do Konkursu mogą przystąpić gminy oraz związki gmin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).

W Konkursie mogą wziąć również udział konsorcja gmin, które na potrzeby niniejszego Konkursu rozumiane będą jako dwie lub więcej gmin, które na podstawie zawartego porozumienia lub umowy przystąpią wspólnie do Konkursu oraz zobowiążą się do wspólnej realizacji zadań przypisanych wybranym Uczestnikom, w ramach współpracy z PAŻP przy pilotażowym wdrożeniu Usługi. 

Do Konkursu mogą przystąpić gminy oraz związki gmin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).

W Konkursie mogą wziąć również udział konsorcja gmin, które na potrzeby niniejszego Konkursu rozumiane będą jako dwie lub więcej gmin, które na podstawie zawartego porozumienia lub umowy przystąpią wspólnie do Konkursu oraz zobowiążą się do wspólnej realizacji zadań przypisanych wybranym Uczestnikom, w ramach współpracy z PAŻP przy pilotażowym wdrożeniu Usługi. 

Konkurs jest dwuetapowy

Konkurs jest dwuetapowy

Etap I Konkursu, w ramach którego następować będzie analiza i ocena Wstępnych Wniosków przeprowadzony będzie od 10.09.2021 r. do 10.12.2021 r.

Termin składania Wstępnych Wniosków ustala się od 10.09.2021 r. do 30.11.2021 r. („Etap I”).

Etap II Konkursu, w ramach którego nastąpi ocena Wniosków i wybór Uczestników do współpracy przy pilotażowym wdrożeniu Usługi przeprowadzony będzie od 01.10.2021 r. do 25.01.2022 r.

Termin składania Wniosków ustala się od 01.10.2021 r. do 10.01.2022 r. („Etap II”)

W pierwszym etapie Uczestnik składa wniosek wstępny, jeżeli przedstawione w nim warunki oraz lokalizacja uzyskają aprobatę to Uczestnik będzie uprawniony do zgłoszenia Wniosku w którym przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące zgłoszonej lokalizacji.

W wyniku weryfikacji Wniosków z II Etapu wybranych zostanie 3 uczestników, z którymi podpisana zostanie Umowa o współpracy  w zakresie wdrożenia usługi na terenie zgłoszonej lokalizacji.

Etap I Konkursu, w ramach którego następować będzie analiza i ocena Wstępnych Wniosków przeprowadzony będzie od 10.09.2021 r. do 20.12.2021 r.

Termin składania Wstępnych Wniosków ustala się od 10.09.2021 r. do 15.12.2021 r. („Etap I”).

Etap II Konkursu, w ramach którego nastąpi ocena Wniosków i wybór Uczestników do współpracy przy pilotażowym wdrożeniu Usługi przeprowadzony będzie od 01.10.2021 r. do 01.02.2022 r.

Termin składania Wniosków ustala się od 01.10.2021 r. do 17.01.2022 r. („Etap II”)

W pierwszym etapie Uczestnik składa wniosek wstępny, jeżeli przedstawione w nim warunki oraz lokalizacja uzyskają aprobatę to Uczestnik będzie uprawniony do zgłoszenia Wniosku w którym przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące zgłoszonej lokalizacji.

W wyniku weryfikacji Wniosków z II Etapu wybranych zostanie 3 uczestników, z którymi podpisana zostanie Umowa o współpracy  w zakresie wdrożenia usługi na terenie zgłoszonej lokalizacji.

Uczestnik składa Wstępny Wniosek lub Wniosek, których wzory stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając je na adres e-mail: konkurs3obszary@pansa.pl

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest w wersji elektronicznej na: www.pansa.pl/konkurs3obszary

Uczestnik składa Wstępny Wniosek lub Wniosek, których wzory stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając je na adres e-mail: konkurs3obszary@pansa.pl

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest w wersji elektronicznej na: www.pansa.pl/konkurs3obszary

Pytania i odpowiedzi

Wyłonienie trzech uczestników – trzech obszarów, w których zostanie pilotażowo wdrożona usługa „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroka skale”.

Pod tym pojęciem rozumie się przede wszystkim loty poza zasięgiem wzroku, często wielokilometrowe, w tym loty automatyczne – takie operacje, w których dron realizuje automatycznie większość lotu wykonując trasę, która została wcześniej zaprogramowana. Operator / Pilot w tym czasie musi pełnić zdalny nadzór nad operacją, monitorować wszelkie parametry mające wpływ na bezpieczeństwo lotu, aby w razie wystąpienia sytuacji niebezpiecznej bezzwłocznie przejąć manualną kontrolę nad BSP.

Przesłać wypełniony Wstępny Wniosek („Etap I”)  z Załącznika nr 1 lub Wniosek („Etap II”) z Załącznika nr 2 dokumentacji konkursowej na adres email: konkurs3obszary@old21.pansa.pl.

Termin składania Wstępnych Wniosków trwa do 15.12.2021 r. Termin składania Wniosków („Etap II”) ustalony został od 01.10.2021 r. do 17.01.2022 r. .

„Uczestnikiem może być gmina lub związek gmin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), jak również zrzeszenie gmin utworzone na podstawie ww. ustawy lub ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1277).

Tak – każda gmina może wziąć udział w konkursie. Gminy muszą wziąć jednak pod uwagę, że części lokalizacji może zostać odrzucona (nie zakwalifikowana do Etapu II), ze względu na niespełnianie podstawowych kryteriów akceptacji weryfikowanych w Etapie I (więcej informacji znajduje się w Załączniku nr 4 – Kryteria oceny Wstępnych Wniosków oraz Załączniku nr 5 – Kryteria oceny Wniosków.)

Powierzchnia obszaru wskazanego przez uczestnika powinna zawierać się w przedziale od 30 do 900 km2.

Przeciwskazaniami do wyznaczonego obszaru są szczegółowo opisane w regulaminie. Poniżej syntetyczne odpowiedzi:

– Obszar w którym występuje wysoki stopnień złożoności przestrzeni powietrznej (m.in. zagadnienia takie jak: bliskość lotniska lub lądowiska lub położenie w innych strukturach przestrzeni, które uniemożliwiają wykonywanie lotów BSP, lub znacząco je ograniczają).

– Tereny wysoce zurbanizowane. Wysoki poziom zagęszczenia ludności w zgłaszanym obszarze może występować jedynie w jego niewielkiej części.
Przykłady np.
– maksymalnie 10% powierzchni lokalizacji może zajmować obszar o gęstości zaludnienia powyżej 1500 osób/km2
– maksymalnie 20% powierzchni lokalizacji może zajmować obszar o gęstości zaludnienia 300-1500 osób/km2

– Duże różnice wysokości terenu – maksymalna różnica wysokości terenu na wyznaczonym obszarze ma wynosić 60m. Nie wliczają się w to punktowe miejsca taki jak np. nasypy, zwałowiska czy wyrobiska.

– Brak pokrycia zasięgiem sieci komórkowej – minimum 90% obszaru powinno być pokryte zasięgiem 3 z 4 sieci w pasmach LTE lub 4G lub 5G. 

W związku z tym, że JST nie mają wpływu na pewne elementy podlegające ocenie proponowanego obszaru uznano za zasadne, aby w pierwszym etapie zweryfikować wyłącznie proponowane lokalizacje pod kątem tych zagadnień, które mogą zdyskwalifikować lokalizację (ze względów np. gęstości zaludnienia czy skomplikowania przestrzeni powietrznej – opisane przykłady w poprzednim pytaniu i odpowiedzi). Pozwoli to na zminimalizowanie koniecznego wysiłku po stronie JST celem otrzymania podstawowej informacji, czy dany obszar spełnia podstawowe kryteria oceny. 

Nie – nie będzie trzeba oczekiwać do zakończenia Etapu nr I.
Informacja zwrotna będzie przekazywana Uczestnikowi w terminie kilku dni roboczych. W miarę będzie przekazywana szybciej. Pozwoli to Uczestnikom na danie więcej czasu na przygotowanie się do Etapu nr II.
Tym samym zachęcamy do jak najwcześniejszego składania Wniosku Wstępnego w Etapie I.

Nie. To jaki obszar zostanie udostępniony Agencji pozostaje w gestii gminy. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że podczas oceniania Wniosków przyznawane są punkty za wielkość udostępnionej powierzchni. (Załącznik nr 5 – Kryteria oceny Wniosków). Ponadto należy mieć świadomość, że obszar objęty działaniem usługi może wykraczać poza granice zaproponowanej lokalizacji. Będzie to uzależnione od wielu czynników, m.in. związanych z zasięgiem pokrycia systemów zbierających informację o położeniu BSP. 

Szczegóły znajdują się w regulaminie – w kryteriach oceny wniosków (Załącznik 4 i Załącznik 5)
Poza koniecznością spełniania wymogów wymienionych m.in w pytaniu nr 7, innymi istotnymi czynnikami poddawanymi ocenie będą m.in:
– Położenie proponowanej lokalizacji względem aglomeracji miejskiej:
    • O liczbie mieszkańców od 50 tys. do 100 tys.(odległość mniejsza niż 10km) lub;
    • O liczbie mieszkańców od 100 tys. do 500 tys. (odległość mniejsza niż 20km) lub;
    • O liczbie mieszkańców powyżej 500 tys. (odległość mniejsza niż 25 km)
W wymienionych wyżej przypadkach Uczestnicy będą otrzymywali dodatkowe punkty o ile spełniają kryteria.
To samo dotyczy m.in.:
– Wskazania i udostępniania PAZP obiektów, na których będzie możliwa instalacja infrastruktury PAZP
– Wydzielenia i zabezpieczenia miejsc do nieplanowych lądowań BSP. 

Dodatkowymi atutami będą:
• tereny o statusie Specjalnej Strefy ekonomicznej znajdujące się we wskazanym obszarze;
• gwarancje gotowości podmiotów gospodarczych do świadczenia usług BSP na wskazanym obszarze;
• wcześniejszy udział Uczestnika w usługach BSP lub projektach pilotażowych związanych z BSP (np. patrole antysmogowe);
• dodatkowe plany Uczestnika w usługach i projektach BSP.

Gminy biorące udział w projekcie będą miały aktywny wpływ w promowanie oraz rozwój branży lotnictwa bezzałogowego, jak również będą uczestniczyły w procesie optymalizacji rozwiązań związanych z tym rynkiem i z wykorzystywaniem BSP w szeroko-pojętym rynku usługowo-transportowym.
Gminy biorące udział w projekcie otrzymają możliwość:
– realnego pośredniego wpływu na kształtowanie się przepływu ruchu dronów w ramach swoich granic administracyjnych (dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców);
– korzystania z działania usługi poprzez możliwość realizacji w dynamiczny sposób usług świadczonych przy wykorzystaniu BSP, które będą mogły wpływać na poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców; 
– udziału w prestiżowym i nowatorskim na skalę światową projekcie
– wdrażającym cyfrowe rozwiązania dla rynku dronowego, w tym w procesie kreowania nowoczesnego rynku transportu dronowego i zaawansowanych usług dronowych. 

Do Konkursu mogą przystąpić konsorcja gmin, rozumiane jako dwie lub więcej gmin, które na podstawie zawartego porozumienia lub umowy przystąpią wspólnie do Konkursu oraz zobowiążą się do wspólnej realizacji zadań przypisanych wybranym Uczestnikom, w ramach współpracy z PAŻP przy pilotażowym wdrożeniu Usługi.

Procedurę pozwalającą na sprawdzenie czy udostępniony obszar znajduje się, w całości lub w części, w przestrzeni dla której ustanowiono strefę lotniczą typu: CTR, MCTR lub ATZ przedstawiliśmy na stronie www.pansa.pl/konkurs3obszary/strefy. Oceny pod kątem występowania innych struktur powierzanych dokonuje Agencja. Zainteresowana gmina może we własnym zakresie sprawdzić występowanie statycznych oraz elastycznych struktur przestrzeni powietrznej na stronie airspace.pansa.pl oraz w Załączniku nr 4 – Kryteria oceny Wstępnych Wniosków.

Tak. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że głównym założeniem dla pilotażowego wdrożenia Usługi jest jej wysoka dostępność dla rynku, wyrażona przede wszystkim w możliwości realizacji zaawansowanych lotów BSP na szeroką skalę. Tym samym, w celu utrzymania ryzyka związanego z wykonywaniem operacji BSP na stosunkowo niskim poziomie i umożliwienia zaangażowania w realizację usług jak najszerszej grupie przedsiębiorców, konieczne jest wprowadzenie pewnych ograniczeń w zakresie m.in gęstości zaludnienia obszaru objętego zgłoszoną lokalizacją. Kryteria oceny Wniosków pod względem zaludnienia zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 4 – Kryteria oceny Wstępnych Wniosków.

Planowane trasy lotów zostaną uregulowane i ustalone w taki sposób aby minimalizować zagrożenie dla mieszkańców. W miejscach wzmożonego ruchu pieszych tj. przystanki komunikacji zbiorowej, miejsca użyteczności publicznej jak szkoły, przedszkola, urzędy, zostaną wprowadzone rozwiązania ograniczające możliwość wykonania lotu. Realizowany przez PAŻP proces organizacji przestrzeni oraz opracowywania zasad procedowania tras lotu dronów dla danego obszaru opiera się na wszelkich dostępnych europejskich wytycznych i regulacjach, uwzględnia metodologię oceny ryzyka operacji BSP i redukowania ryzyk dla lotu, jak również korzysta z licznych dotychczasowych doświadczeń Agencji z zakresu organizacji i koordynacji lotów BSP.

W większości przypadków ilość punktów rośnie bądź maleje wprost proporcjonalnie
do ocenianego elementu Wniosku, np. wielkości udostępnionej powierzchni. Inaczej
jest jednak w przypadku oceny gęstości zaludnienia, co jest podyktowane względami
merytorycznymi. W innych wypadkach ilość punktów uzależniona jest od wyników
analizy, dokonywanej przez PAŻP.

Do obowiązków uczestnika będzie należeć przede wszystkim:
• Przekazywanie istotnych informacji, mogących mieć wpływ na zasady organizacji lotów BSP (w tym bezpieczeństwo lotów BSP oraz optymalizację przepływu ruchu) i szeroko pojęte bezpieczeństwo publiczne, oraz mających wpływ na wykonywanie usługi np.:
– najistotniejszych miejsc z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego i mieszkańców, wraz z aktualizacją informacji w przypadku zmian;
– okoliczności wpływających na zmiany w zakresie natężenia ruchu naziemnego (w przypadku posiadania takich informacji), mogących mieć istotny wpływ na planowanie bezpiecznych operacji BSP (np. stałe lub tymczasowe wydarzenia na terenie lub w okolicy lokalizacji w której wdrażana jest Usługa – np. zgromadzenia, zaplanowane manifestacje, dożynki, festiwale, inne podobne wydarzenia);
– znaczące zmiany w infrastrukturze przemysłowej. 

Taka decyzja pozostaje w gestii gminy. Zgodnie z wymogami konkursu Agencja oczekuje od Uczestnika, aby wyznaczył przedstawiciela do bieżącej, szeroko pojętej koordynacji działań związanych z uruchomieniem usługi „Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę”. Należy założyć, że przed wdrożeniem usługi (do 3Q2023) zakres współpracy z Agencją będzie dosyć intensywny, natomiast po wdrożeniu 3 kw. 2023 usługi powinien znacznie zmniejszyć się. 

Szukaj...