Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Regulamin konkursu do naboru podmiotów do współpracy przy pilotażowym wdrożeniu usługi

pn. „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę”

("Regulamin")

§1 Wstęp

W związku z realizacją przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej („PAŻP” lub „Agencja”) wspólnie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego („ULC”) oraz Ministerstwem Infrastruktury („MI”) projektu pn. „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” („Projekt”) na podstawie zawartej przez Agencję z Centrum Projektów Polska Cyfrowa („Instytucja Pośrednicząca” lub „CPPC”) umowy nr POPC.02.01.00-00 0126/19 („Umowa o dofinansowanie”), której przedmiot stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizacji Projektu, PAŻP realizuje szereg zadań związanych z wdrożeniem innowacyjnych, cyfrowych technologii związanych z koordynacją i zarządzaniem lotami bezzałogowych statków powietrznych („BSP”) w szerszym niż dotychczas stopniu.

W ramach Projektu, PAŻP zamierza przeprowadzić m.in. pilotażowe wdrożenie usługi pn. „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę” („Usługa”). Celem wdrożenia Usługi jest świadczenie usług cyfrowych na rzecz przedsiębiorców, w efekcie beneficjentami Usługi będą również osoby prywatne. Założeniem Konkursu jest zaś włączenie jednostek samorządu terytorialnego do aktywnego promowania oraz rozwoju branży lotnictwa bezzałogowego, jak również ich uczestnictwo w procesie optymalizacji rozwiązań związanych z tym rynkiem i z wykorzystywaniem BSP w szeroko-pojętym rynku usługowo-transportowym. Wdrożenie Usługi planowane jest w części lub w całości obszarów odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego, wybranych do współpracy z PAŻP na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie następujące określenia i skróty oznaczają:

 1. BSP – bezzałogowy statek powietrzny lub system bezzałogowego statku powietrznego;
 2. CPPC – Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
 3. Konkurs – konkursu do naboru podmiotów do współpracy przy pilotażowym wdrożeniu Usługi;
 4. KOW – Komisja Oceny Wniosków, w składzie określonym w 7 ust. 6 dla Etapu I oraz w § 8 ust. 5 dla Etapu II;
 5. Projekt – projektu pn. „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” realizowany przez PAŻP, ULC oraz MI w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na podstawie Umowy o dofinansowanie;
 6. Rozporządzenie – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (Dz. Urz. UE L 152 z 11 czerwca 2019 r. z późn. zm.);
 7. Uczestnik – podmiot ubiegający się o wybór do współpracy w ramach Konkursu, spełniający wymagania określone w Regulaminie;
 8. Umowa o dofinansowanie – umowa o dofinansowanie Projektu nr POPC.02.01.00-00 0126/19 zawarta przez Agencję z CPPC;
 9. Umowa o współpracy – umowa zawierana przez PAŻP i Uczestnika, w celu pilotażowego wdrożenia Usługi. Wzór Umowy o współpracy stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu;
 10. Usługa – usługa pn. „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę” wdrażana przez PAŻP w związku z realizacją Projektu;
 11. Wniosek – wniosek o udział w pilotażowym wdrożeniu Usługi;
 12. Wstępny Wniosek – wstępny wniosek o udział w pilotażowym wdrożeniu Usługi. 

§3 Postanowienia ogólne

 1. Instytucją organizującą niniejszy Konkurs jest PAŻP, będąca państwową osobą prawną utworzoną na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 260) z siedzibą w Warszawie (ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa).
 2. Przedmiot Konkursu stanowi wybór trzech Uczestników do współpracy przy pilotażowym wdrożeniu Usługi, która odbywać się będzie pomiędzy PAŻP a wybranym Uczestnikiem na podstawie Umowy o współpracy, w ramach której:
  a) PAŻP zobowiąże się do realizacji zadań związanych z przygotowaniem obszaru do pilotażowego wdrożenia Usługi, w szczególności:
      i) opracuje koncepcję organizacji lotów BSP w danym obszarze, uwzględniając przekazane przez Uczestnika informacje mogące mieć wpływ na zasady organizacji lotów BSP i szeroko pojęte bezpieczeństwo publiczne,
      ii) dokona instalacji urządzeń do zbierania informacji o położeniu statków powietrznych w lokalizacjach użyczonych przez Uczestnika,
  b) wybrany Uczestnik:
      i) zobowiąże się, w okresie trwania Umowy o współpracy (tj. do końca trzeciego kwartału 2028 r.) do przekazywania istotnych informacji, mogących mieć wpływ na zasady organizacji lotów BSP (w tym bezpieczeństwo lotów BSP oraz optymalizację przepływu ruchu BSP) i szeroko pojęte bezpieczeństwo publiczne, m in. w zakresie:
          – najistotniejszych miejsc z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego i mieszkańców, wraz z aktualizacją informacji w przypadku zmian;
          – okoliczności wpływających na zmiany w zakresie natężenia ruchu naziemnego (w przypadku posiadania takich informacji), mogących mieć istotny wpływ na planowanie bezpiecznych operacji BSP (np. stałe lub tymczasowe wydarzenia na terenie lub w okolicy lokalizacji, w której wdrażana jest Usługa);
          – planach Uczestnika związanych z organizacją lądowisk, hubów dronowych, miejsc do awaryjnego lądowania etc.;
          – znanych Uczestnikowi lokalizacji, w których podmioty publiczne lub prywatne planu-ją lub deklarują przyszłe wykorzystywanie na masową skalę BSP do realizacji swoich usług.
      ii) w przypadku zadeklarowania we Wniosku nieodpłatnego użyczenia PAŻP obiektów (nie-ruchomości lub infrastruktury), na których posadowione zostaną przez PAŻP urządzenia do zbierania informacji o położeniu statków powietrznych, Uczestnik zobowiąże się w okresie trwania Umowy o współpracy (tj. do końca trzeciego kwartału 2028 r.) do nieodpłatnego użyczenia PAŻP przedmiotowych obiektów.
 3. Konkurs przeprowadzany jest jawnie, z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz listy Uczestników wybranych do współpracy przy pilotażowym wdrożeniu Usługi.
 4. W wyniku zawarcia i realizacji Umowy o współpracy, nie będą świadczone przez PAŻP na rzecz wybranych Uczestników, ani przez wybranych Uczestników na rzecz PAŻP żadne usługi, do-stawy lub roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
 5. Konkurs nie stanowi przyrzeczenia publicznego w rozumieniu przepisów art. 919 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), ustalając wyłącznie zasady wyboru Uczestników do współpracy przy pilotażowym wdrożeniu Usługi. Wybrani do współpracy Uczestnicy nie otrzymują żadnej nagrody.
 6. Konkurs jest realizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Wszelkie terminy określone w Regulaminie wyrażone są w dniach kalendarzowych, chyba że wskazano inaczej.
 8. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się dzień następujący po dniu lub dniach wolnych od pracy. Na równi z dniem ustawowo wolnym od pracy traktuje się sobotę. 

§4 Opis usługi

 1. Nie ulega wątpliwości, że obserwowany jest ogromny wzrost liczby BSP wykonujących loty w polskiej przestrzeni powietrznej. Do końca 2020 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał ponad 21 tysięcy świadectw kwalifikacji operatora BSP, natomiast liczba zgłoszonych lotów BSP wyniosła w 2020 r. blisko 300 000. Tym samym, niezbędne jest wdrażanie rozwiązań pozwalających na stabilny, zrównoważony i bezpieczny rozwój rynku BSP i zastosowań BSP w różnych miejscach kraju.
 2. W ramach pilotażowego wdrożenia Usługi użytkownicy otrzymają kompleksowe rozwiązanie, służące do planowania zaawansowanych operacji BSP, wraz z narzędziami do oceny ryzyka lotu, kolizyjności lotu zarówno pod kątem ograniczeń w przestrzeni, jak również względem innego ruchu BSP. System wykorzystywany w ramach Usługi będzie monitorował trajektorie lotów BSP w czasie rzeczywistym i na bieżąco będzie reagował na wszelkie nieprawidłowości w realizacji lotów celem zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i podejmowania czynności mających na celu unikanie kolizji.
 3. Uczestnicy biorący udział w Konkursie otrzymują możliwość realnego wpływu na kształtowanie się przepływu ruchu BSP w ramach zgłoszonych lokalizacji. Usługa pozwala wprowadzić sprawny
  i uporządkowany przepływ ruchu BSP oraz zapewnia ciągły monitoring sytuacji w przestrzeni powietrznej. Ponadto Usługa oferuje pełną informację na temat BSP wykonujących loty jak również na temat ich pilotów i operatorów.
 4. Usługa pozwoli operatorom BSP na realizację zaawansowanych zadań z wykorzystaniem BSP, wykonujących loty przede wszystkim w kategorii szczególnej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia.
 5. Wdrożenie Usługi umożliwi komunikację pomiędzy operatorami / pilotami BSP a systemem. W ramach Usługi operator / pilot BSP będzie miał możliwość cyfrowego zaplanowania trasy zaawansowanego lotu z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa takich jak informacje o elewacji terenu, przeszkodach terenowych, warunkach pogodowych, czy o zagrożeniach powietrznych oraz naziemnych związanych z bezpieczeństwem obywateli. Planowane trasy lotów zostaną uregulowane i ustalone w taki sposób, aby minimalizować zagrożenie dla mieszkańców. W miejscach wzmożonego ruchu pieszych tj. przystanki komunikacji zbiorowej, miejsca użyteczności publicznej jak szkoły, przedszkola, urzędy, zostaną wprowadzone rozwiązania ograniczające możliwość wykonania lotu.
 6. Następnie system zweryfikuje zaplanowany lot pod kątem dostępności przestrzeni wymaganych do jego wykonania, ich przepustowości, kolizyjności wybranej trajektorii z innymi zaplanowanymi lotami, jak również przeprowadzi przez proces analizy ryzyka operacji i dokona weryfikacji kompetencji i uprawnień pilota lub operatora BSP pod kątem możliwości realizacji zaplanowanego lotu BSP.
 7. Podejmowane czynności będą miały na celu zredukowanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lotniczego na poziomie taktycznym. Operator BSP będzie miał możliwość realizacji zaplanowanego lotu w bezpiecznym środowisku, otrzymując z systemu na bieżąco informacje odnośnie sytuacji w przestrzeni, położeniu BSP względem zaakceptowanej trasy misji, czy informacje o ewentualnej kolizyjności lotu BSP z innymi użytkownikami przestrzeni.
 8. Biorąc pod uwagę, iż wdrażana Usługa będzie rozwiązaniem innowacyjnym, nawet w skali światowej, niewątpliwą korzyścią dla Uczestników biorących udział w Konkursie, będzie prestiż związany z tym wydarzeniem, dążenie do rozwiązań ekologicznych i przyjaznych środowisku („zielona inteligentna mobilność”), nastawionych na redukcję emisji CO2, jak również możliwość realnego wpływu na kształtowanie się przepływu ruchu BSP w ramach zgłoszonych lokalizacji, wraz z możliwością wprowadzania dynamicznych rozwiązań ograniczających możliwość wykonania lotu BSP w określonych miejscach (bezpieczeństwo obywateli).
 9. Więcej informacji o Usłudze można znaleźć w broszurze pod adresem broszura-30_12_2021.pdf

§5 Warunki uczesnictwa

 1. Do Konkursu mogą przystąpić gminy oraz związki gmin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), jak również zrzeszenia gmin utworzone na podstawie ww. ustawy lub ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1277).
 2. W Konkursie mogą wziąć również udział konsorcja gmin, które na potrzeby niniejszego Konkursu rozumiane będą jako dwie lub więcej gmin, które na podstawie zawartego porozumienia lub umowy przystąpią wspólnie do Konkursu oraz zobowiążą się do wspólnej realizacji zadań przypisanych wybranym Uczestnikom, w ramach współpracy z PAŻP przy pilotażowym wdrożeniu Usługi.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, Uczestnik uprawniony jest do współpracy z podmiotami trzecimi, w szczególności powiatami lub województwami, w zakresie realizacji swoich zadań związanych z udziałem w Konkursie lub pilotażowym wdrożeniem Usługi, wyłącznie na podstawie odrębnych umów i porozumień 

§6 Ogólne zasady udziału w Konkursie

 1. Wybór Uczestników do współpracy przy pilotażowym wdrożeniu Usługi następuje w trybie konkursowym w oparciu o Wstępny Wniosek i Wniosek albo – w przypadkach wskazanych w Regulaminie – w oparciu o Wniosek.
 2. Konkurs prowadzony będzie w okresie od 10.09.2021 r. do 22.02.2022 r., przy czym założeniem PAŻP jest, żeby w dacie końcowej wskazanej powyżej nastąpiło zawarcie Umów o współpracę.
 3. Konkurs jest dwuetapowy.
 4. Etap I Konkursu, w ramach którego następować będzie analiza i ocena Wstępnych Wniosków przeprowadzony będzie od 10.09.2021 r. do 20.12.2021 r. Termin składania Wstępnych Wniosków ustala się od 10.09.2021 r. do 15.12.2021 r. („Etap I”).
 5. Etap II Konkursu, w ramach którego nastąpi ocena Wniosków i wybór Uczestników do współpracy przy pilotażowym wdrożeniu Usługi przeprowadzony będzie od 01.10.2021 r. do 01.02.2022 r. Termin składania Wniosków ustala się od 01.10.2021 r. do 17.01.2022 r. („Etap II”).
 6. Uczestnik składa Wstępny Wniosek lub Wniosek, których wzory stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając je na adres e-mail: konkurs3obszary@pansa.pl .
 7. Terminy na złożenie wniosków, o których mowa w ust. 4 i 5, uważa się za zachowane, jeżeli po ich rozpoczęciu, a przed ich upływem wnioski zostały wysłane na adres e-mail wskazany w pkt 6 powyżej.
 8. Wstępny Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 4 albo Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 5, pozostawia się bez rozpoznania.
 9. Przesłanie Wstępnego Wniosku lub Wniosku na inny adres niż wskazany w Regulaminie lub w innej niż przewidziana w Regulaminie forma, skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 10. Po złożeniu Wstępnego Wniosku lub Wniosku komunikacja pomiędzy PAŻP a Uczestnikiem będzie prowadzona przy użyciu poczty elektronicznej. Uczestnik musi posiadać aktywną skrzynkę e-mail, wskazaną we Wstępnym Wniosku lub Wniosku, które stanowią podstawowy kanał komunikacji między PAŻP a Uczestnikiem.
 11. Wstępny Wniosek lub Wniosek mogą być wycofane przez Uczestnika, odpowiednio: Wstępny Wniosek – do momentu otrzymania informacji, o której mowa w 7 ust. 4 poniżej, Wniosek – do momentu rozstrzygnięcia Konkursu i wyboru trzech Uczestników do współpracy przy pilotażowym wdrożeniu Usługi.
 12. Wycofanie Wstępnego Wniosku lub Wniosku następuje w formie pisemnego oświadczenia Uczestnika przesłanego na adres siedziby PAŻP bądź na e-mail: konkurs3obszary@pansa.pl .
 13. Wycofany Wstępny Wniosek lub Wniosek nie podlega dalszej ocenie.
 14. Harmonogram przebiegu Konkursu stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

§7 Wstępny Wniosek – Etap I

 1. Złożenie Wstępnego Wniosku przez Uczestnika nie obliguje go do uczestnictwa w Etapie II Konkursu i nie jest równoznaczne z przystąpieniem przez Uczestnika do udziału w Etapie II Konkursu, o którym mowa w § 6 ust. 5. Złożenie Wstępnego Wniosku stanowi warunek udziału w Etapie II Konkursu.
 2. Wstępny Wniosek składa się na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, w którym Uczestnik wskazuje m.in. na proponowany obszar, na którym PAŻP miałaby dokonać pilotażowego wdrożenia Usługi, z zastrzeżeniem, że wskazany obszar musi być co najmniej w części objęty obszarem gminy Uczestnika. Jeśli obszar objęty Wstępnym Wnioskiem (w ramach Etapu I) położony jest na terenie więcej niż jednej gminy, to Wniosek (w ramach Etapu II) po-winien zostać złożony przez wszystkie gminy działające wspólnie zgodnie z § 5 ust. 2 lub jako związek gmin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
 3. Uczestnik może złożyć więcej niż jeden Wstępny Wniosek, przy czym w każdym z nich powinien wskazać inny proponowany obszar, o którym mowa w ust. 2.
 4. Po otrzymaniu Wstępnego Wniosku PAŻP dokona jego analizy i przekaże Uczestnikowi informację o tym, czy w danej lokalizacji możliwe jest wdrożenie pilotażowe Usługi. Jeżeli lokalizacja Uczestnika spełnia warunki dla wdrożenia pilotażowego Usługi to Uczestnik uzyskuje kwalifikację do Etapu II, w ramach którego Uczestnik będzie uprawniony do złożenia Wniosku.
 5. Oceny Wstępnych Wniosków dokonywana jest przez KOW, w oparciu o kryteria oceny określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu.
 6. Oceny Wstępnych Wniosków i decyzji w przedmiocie kwalifikacji Uczestnika do Etapu II dokonuje KOW w składzie co najmniej:
  a) Główny Analityk Merytoryczny Projektu,
  b) Kierownik Projektu ds. „e-SORA”,
  c) osoba wyznaczona przez PAŻP do realizacji zadania koordynacji działań pomiędzy PAŻP a Uczestnikiem w zakresie przygotowań do wdrożenia Usługi.
 7. Decyzja PAŻP w przedmiocie kwalifikacji Uczestnika do Etapu II jest ostateczna.
 8. Analiza wszystkich Wstępnych Wniosków złożonych w ramach Etapu I nastąpi najpóźniej do dnia 20.12.2021 r., tak aby umożliwić Uczestnikom przygotowanie się do złożenia Wniosków. Zachęca się Uczestników do składania jak najwcześniej Wstępnych Wniosków – odpowiedź zwrotna zawierająca analizę Wstępnego Wniosku i kwalifikację lub jej brak będzie przesyłana w terminie kilku dni roboczych.
 9. Celem Etapu I jest wskazanie, które Wstępne Wnioski kwalifikują się do Etapu II, a które nie. Uczestnik, którego Wstępny Wniosek zostanie odrzucony otrzyma stosowną informację zwrotną. Analiza Wstępnych Wniosków obejmować będzie:
  a) analizę zgłoszonej lokalizacji pod kątem technicznych możliwości wdrożenia i uruchomienia Usługi, co wynika z charakteru Projektu oraz ze złożoności zagadnień związanych z ruchem lotniczym w kontekście możliwości realizacji zaawansowanych operacji BSP w przestrzeni powietrznej;
  b) analizę możliwości wdrożenia Usługi pod kątem zagadnień związanych z organizacją przestrzeni powietrznej (struktura przestrzeni, jej ograniczenia i zasady w niej obowiązujące), jak również pod kątem możliwości uzyskania zgody na realizację zaawansowanych lotów BSP w kontekście procesu oceny ryzyka operacji BSP, co wynika z szeregu okoliczności faktycznych, na które Uczestnik nie ma wpływu, a które pełnią kluczową rolę w zakresie możliwości wdrożenia Usługi (np. bliskość lotnisk komunikacyjnych, aeroklubowych).
 10. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia przez PAŻP analizy Wstępny Wniosek nie otrzyma kwalifikacji do Etapu 2, Uczestnik otrzyma, w miarę możliwości, informacje dotyczące elementów Wstępnego Wniosku, które należałoby zmienić, tak aby możliwym było otrzymanie kwalifikacji do Etapu II. Nieotrzymanie kwalifikacji do Etapu II nie oznacza, że obszar taki nie będzie mógł w przyszłości zostać objęty wdrożeniem Usługi.

§8 Wniosek – Etap II

 1. W Etapie II udział mogą wziąć Uczestnicy, którzy uzyskali kwalifikację do Konkursu w Etapie I. Wniosek należy złożyć w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 5.
 2. W ramach Etapu II przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza Wniosków, w celu wybrania Uczestników, którzy zaproponują lokalizacje optymalne dla wdrożenia Usługi.
 3. Oceny Wniosków dokonuje się w oparciu o kryteria oceny określone w Załączniku nr 5 do Regulaminu i zgodnie z przyjętą tam punktacją.
 4. Ocena Wniosków dokonywana jest przez KOW. KOW dokonuje rzetelnej i bezstronnej oceny Wniosków.
 5. KOW oceniający wniosku w ramach Etapu II składa się z co najmniej pięciu przedstawicieli PAŻP zaangażowanych w realizację Projektu, tj.:
  a) Kierownika Projektu,
  b) Głównego Analityka Merytorycznego Projektu,
  c) Kierownika projektu ds. „Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę”,
  d) Kierownika Projektu ds. „e-SORA”,
  e) oraz osoby wyznaczonej przez PAŻP do realizacji zadania koordynacji działań pomiędzy PAŻP a Uczestnikiem w zakresie przygotowań do wdrożenia Usługi.
 6. W przypadku stwierdzenia w trakcie oceny Wniosku rozbieżności lub nieścisłości w treści Wniosku lub pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do treści Wniosku, KOW może wezwać Uczestnika do przekazania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania wezwania, dodatkowych informacji i wyjaśnień. Przekazanie dodatkowych informacji i wyjaśnień następu-je na adres e-mail konkurs3obszary@pansa.pl .
 7. Wezwanie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, przekazywane jest Uczestnikowi na adres e-mail wskazany we Wniosku.
 8. Wezwanie do przekazania dodatkowych informacji i wyjaśnień, o których mowa w ust. 6 powyżej, nie jest obligatoryjne i przekazywane jest jedynie w sytuacji, gdy KOW uzna to za celowe.
 9. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia, przekazane w przewidzianym terminie w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, stanowią integralną część Wniosku.
 10. Przedłożone informacje i wyjaśnienia, o których mowa w ust. 9 powyżej, nie mogą prowadzić do istotnej modyfikacji treści Wniosku. Jeżeli dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące Wniosku będą prowadzić do istotnej modyfikacji Wniosku, nie będą one brane pod uwagę.
 11. W przypadku konieczności dostarczenia dodatkowych informacji lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 9 powyżej, czas przewidziany na ocenę Wniosku ulega wydłużeniu o czas konieczny dla otrzymania odpowiedzi od Uczestnika oraz przeprowadzenie ponownej oceny Wniosku w niezbędnym zakresie.
 12. Analiza i ocena wszystkich Wniosków złożonych w ramach Etapu II nastąpi najpóźniej do dnia 01.02.2022 r., przy czym okres ten może ulec przedłużeniu, jeżeli będzie to uzasadnione i niezbędne dla prawidłowej analizy i oceny Wniosków. Informacja o przedłużeniu terminu analizy i oceny Wniosków zostanie przekazana Uczestnikom na adres e-mail wskazany we wniosku.

§9 Wybór Uczestników

 1. Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny wszystkich Wniosków złożonych w ramach Etapu II KOW dokona wyboru Uczestników do współpracy przy pilotażowym wdrożeniu Usługi.
 2. Lista Wniosków, które spełniły kryteria, z wyróżnieniem Wniosków złożonych przez Uczestników wybranych do współpracy przy pilotażowym wdrożeniu Usługi, zostanie opublikowana na stronie internetowej PAŻP, nie później niż 7 dni po rozstrzygnięciu Konkursu.
 3. Uczestnicy, którzy zostali wybrani do współpracy przy pilotażowym wdrożeniu Usługi otrzymują informację o pozytywnym wyniku oceny wraz z wezwaniem do przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o współpracy.
 4. Umowa o współpracy powinna zostać zawarta w ciągu 14 dni od momentu poinformowania Uczestnika o wyborze do współpracy przy pilotażowym wdrożeniu Usługi. W szczególnych przypadkach, na uzasadniony wniosek Uczestnika, termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 1 miesiąca.
 5. Jeżeli Umowa o współpracy nie zostanie zawarta w terminie, o którym mowa w ust. 4, Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie, zaś złożone przez niego Wniosek Wstępny i Wniosek albo Wniosek uznaje się na odrzucone.
 6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5, PAŻP będzie uprawniony do zawarcia Umowy o współpracy z Uczestnikiem, którego Wniosek otrzymał kolejną najwyższą ocenę.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu może ulegać zmianom w trakcie trwania Konkursu. Do czasu rozstrzygnięcia Konkursu Regulamin nie może być zmieniany w sposób skutkujący nierównym traktowaniem Uczestników, chyba że konieczność jego zmiany wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, PAŻP zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o zmianie Regulaminu, aktualną treść Regulaminu, uzasadnienie oraz termin, od którego zmiana obowiązuje.
 3. PAŻP zastrzega sobie prawo anulowania Konkursu, w szczególności w przypadku:
  a) ogłoszenia aktów prawnych lub wytycznych horyzontalnych w istotny sposób sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  b) nieuzyskania przez żadnego Uczestnika kwalifikacji do Etapu II.
 4. PAŻP zastrzega sobie możliwość skrócenia trwania Etapu II w przypadku, gdy wszyscy Uczestnicy, którzy otrzymali kwalifikację do Etapu II, złożą Wniosek w Etapie II oraz nie powstanie konieczność wezwania Uczestników do złożenia dodatkowych informacji i wyjaśnień, co pozwoli na wcześniejsze rozstrzygnięcie Konkursu.
 5. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznego informowania PAŻP o każdej zmianie danych adresowych, w tym o zmianie adresu e-mail, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia pisma na ostatni znany adres. 

Szukaj...