Aktualności/Komunikaty

KOMUNIKAT Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

Mając na uwadze treść § 10 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu konkursu do naboru podmiotów do współpracy przy pilotażowym wdrożeniu usługi pn. „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę” (dalej: „Regulamin”), postanawia się co następuje:

  1. Regulamin ulega zmianie w ten sposób, że:
  2. 5 ust. 1 Regulaminu zmienia się i otrzymuje następujące brzmienie:

„Do Konkursu mogą przystąpić gminy oraz związki gmin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), jak również zrzeszenia gmin  utworzone na podstawie ww. ustawy lub ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1277).”

  1. w § 5 Regulaminu dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, Uczestnik uprawniony jest do współpracy z podmiotami trzecimi, w szczególności powiatami lub województwami, w zakresie realizacji swoich zadań związanych z udziałem w Konkursie lub pilotażowym wdrożeniem Usługi, wyłącznie na podstawie odrębnych umów i porozumień.”

  1. 7 ust. 2 Regulaminu zmienia się i otrzymuje następujące brzmienie:

„Wstępny Wniosek składa się na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, w którym Uczestnik wskazuje m.in. na proponowany obszar, na którym PAŻP miałaby dokonać pilotażowego wdrożenia Usługi, z zastrzeżeniem, że wskazany obszar musi być co najmniej w części objęty obszarem gminy Uczestnika.  Jeśli obszar objęty Wstępnym Wnioskiem (w ramach Etapu I) położony jest na terenie więcej niż jednej gminy, to Wniosek (w ramach Etapu II) powinien zostać złożony przez wszystkie gminy działające wspólnie zgodnie z § 5 ust. 2 lub jako związek gmin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).”

  1. Ustala się tekst jednolity Regulaminu i zarządza jego niezwłoczną publikację pod adresem: https://www.pansa.pl/konkurs3obszary/ .
  2. Zmiana Regulaminu uzasadniona jest potrzebą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się na gruncie pytań skierowanych do PAŻP przez potencjalnych Uczestników Konkursu:
  3. Agencja wskazuje, że formuła konkursu skonstruowana została w taki sposób, że Uczestnikami mogą być wyłącznie gminy, ich związki lub konsorcja. Celem doprecyzowania brzmienia 5 ust. 1 Regulaminu, wskazano wprost, że dopuszczalny jest udział w Konkursie również zrzeszeń gmin, w tym zrzeszenia gmin utworzonego na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1277);
  4. zakres podmiotów mogących wziąć udział w Konkursie w roli Uczestnika został określony w 5 ust. 1 Regulaminu. Agencja nie widzi jednak przeciwwskazań do tego, aby Uczestnik podjął np. na podstawie odrębnej umowy lub porozumienia, współpracę z podmiotem trzecim, w szczególności powiatem czy województwem. Współpraca z podmiotem trzecim może dotyczyć m.in. realizacji zadań Uczestnika związanych z udziałem w Konkursie lub pilotażowym wdrożeniem Usługi przez Uczestnika, z zastrzeżeniem że wybrany podmiot trzeci nie bierze bezpośredniego udziału w Konkursie i nie będzie stroną Umowy o współpracy zawieranej pomiędzy PAŻP a Uczestnikiem. Dla uniknięcia wątpliwości, w § 5 Regulaminu dodano stosowne postanowienie.
  5. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników, Agencja dokonała zmiany brzmienia 7 ust. 2 Regulaminu, umożliwiając Uczestnikowi złożenie Wstępnego Wniosku obejmującego obszar leżący na terenie więcej niż jednej gminy, jeszcze przed sformalizowaniem współpracy przez te gminy. Tym samym, Agencja umożliwiła Uczestnikom uzyskanie wstępnej oceny obszaru proponowanego do pilotażowego wdrożenia Usługi przed faktycznym podjęciem formalnych działań zmierzających np. do zawarcia umowy konsorcjum gmin;
  6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem 5 października 2021 r.
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast
Odczyt tekstu - zaznacz tekst lewym klawiszem i wciśnij ikonę odtwarzaj