Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Aktualności/Komunikaty

KOMUNIKAT Z DNIA 28 LUTEGO 2022 R.

Pragniemy poinformować, że ze względów technicznych i organizacyjnych finalny termin uzgodnienia treści umów pomiędzy PAŻP i Uczestnikami wybranymi w Konkursie zostaje ustalony na dzień 07.03.2022 r., przy czym termin podpisania umów zostanie wyznaczony najpóźniej na dzień 14.03.2022 r.

KOMUNIKAT Z DNIA 8 LUTEGO 2022 R.

WYNIKI KONKURSU „3 OBSZARY”

Ogłoszenie wyników Konkursu do naboru podmiotów do współpracy przy pilotażowym wdrożeniu usługi pn. „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę” realizowanego w ramach Projektu „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 1. Do Etapu II Konkursu przystąpiło ośmiu Uczestników, których Wnioski zostały złożone zgodnie z Regulaminem do 17.01.2022 r.
 2. Komitet Oceny Wniosków (KOW) dokonał szczegółowej analizy Wniosków i wezwał niektórych Uczestników do złożenia dodatkowych informacji lub wyjaśnień oraz wyznaczył w tym celu stosowny termin.
 3. KOW w oparciu o kryteria oceny Wniosków, określone w Załączniku nr 5 do Regulaminu i zgodnie z przyjętą tam punktacją dokonał następującej oceny Wniosków:
 Uczestnik/Uczestnicy biorący wspólnie udział w Konkursie

Nazwa zgłaszanej lokalizacji

Liczba zdobytych punktów

1Miasto Gliwice, Gmina Pilchowice, Gmina Sośnicowice, Górnośląsko-Zagłębiowska MetropoliaGliwice122
2Gmina Lesznowola, Gmina NadarzynGmina Lesznowola-Gmina Nadarzyn114
3Gmina Lublin, Gmina JastkówGminy Lublin i Jastków109
4Gmina Grodzisk MazowieckiObszar Gminy Grodzisk Mazowiecki101
5Gmina RogówGmina Rogów93
6Gmina Michałowice (woj. Małopolskie)Teren Gminy Michałowice87
7Gmina ZbąszyńGmina Zbąszyń87
8Gmina Grodzisk Wielkopolski, Gmina Granowo, Gmina Stęszew, Gmina MosinaKorytarz Grodzisko – Mosiński84
 1. Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny wszystkich Wniosków złożonych w ramach Etapu II KOW dokonał wyboru Uczestników do współpracy przy pilotażowym wdrożeniu Usługi:
 • Miasto Gliwice, Gmina Pilchowice, Gmina Sośnicowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia;
 • Gmina Lesznowola, Gmina Nadarzyn;
 • Gmina Lublin, Gmina Jastków.
 1. Uczestnicy wybrani do współpracy w ciągu kilku dni otrzymają dodatkową informację o pozytywnym wyniku oceny wraz z wezwaniem do przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o współpracy.

KOMUNIKAT Z DNIA 7 LUTEGO 2022 R.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpoczyna kolejny etap wdrażania systemu koordynacji lotów dronów w polskiej przestrzeni powietrznej. Chęć współpracy przy tym projekcie zgłosiło blisko 20 gmin lub ich konsorcjów – rywalizację wygrały trzy grupy gmin i to właśnie one odegrają istotną rolę we wdrożeniu usługi „Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę”.

Spośród 18 gmin, do II etapu przystąpiło 8. Rywalizacja była na wysokim poziomie, Wśród laureatów są Gliwice wraz z gminami Pilchowice, Sośnicowice i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, gminy Lesznowola z Nadarzynem oraz gminy Lublin z Jastkowem. Więcej informacji w aktualnościach.

KOMUNIKAT Z DNIA 31 STYCZNIA 2022 R.

W związku ze stwierdzeniem licznych rozbieżności lub nieścisłości w treści Wniosków złożonych w ramach Konkursu, PAŻP, zgodnie z § 8 ust. 6 skierowała do części Uczestników wezwania do przekazania dodatkowych informacji lub złożenia wyjaśnień, we wskazanym w wezwaniu terminie. Dla prawidłowej analizy i oceny Wniosków przez PAŻP konieczne stało się zatem przedłużenie terminu, o którym mowa w § 8 ust. 12 Regulaminu.  Mając powyższe na uwadze uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest na dzień 07.02.2022 r.

KOMUNIKAT Z DNIA 31 GRUDNIA 2021 R.

Mając na uwadze treść § 10 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu konkursu do naboru podmiotów do współpracy przy pilotażowym wdrożeniu usługi pn. „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę” (dalej: „Regulamin”), postanawia się co następuje:

 1. Załącznik nr 5 do Regulamin ulega zmianie w ten sposób, że pkt 5 ppkt 5a Załącznika nr 5 do Regulaminu („Uwarunkowania gospodarcze – Gotowość podmiotów gospodarczych do korzystania z zaawansowanych usług z wykorzystaniem BSP”) zmienia się i otrzymuje następujące brzmienie

  „Uczestnik, w celu uzyskania dodatkowych punktów, może przedstawić listy intencyjne lub deklaracje podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie zgłoszonej lokalizacji lub w jej pobliżu (maksymalnie w odległości 5 km od granicy zgłoszonej lokalizacji), wyrażające zainteresowanie korzystaniem w przyszłości ze świadczenia usług z wykorzystaniem zaawansowanych lotów BSP, w przypadku gdy w danej lokalizacji zostanie uruchomiona Usługa. Listy intencyjne lub deklaracje powinny zawierać opis planowanego wykorzystania BSP w działalności danego podmiotu lub w realizacji usług z wykorzystaniem BSP, wraz ze wskazaniem szacowanej skali działalności (np. wyrażonej w szacunkowej planowanej liczbie lotów lub liczbie godzin lotów BSP – miesięcznie/rocznie).

  Ilość punktów uzależniona od liczby listów intencyjnych/deklaracji oraz ich treści merytorycznej, w szczególności pod kątem potencjału wykorzystania Usługi, według oceny PAŻP, z zastrzeżeniem że:
  • niezgłoszenie żadnego listu intencyjnego/deklaracji – 0 pkt,
  • zgłoszenie listów intencyjnych/deklaracji daje możliwość zdobycia od 2 do 10 pkt.”

 1. Ustala się tekst jednolity Załącznika nr 5 do Regulaminu uwzględniający zmianę, o której mowa w pkt 1 powyżej, oraz zarządza jego niezwłoczną publikację pod adresem: https://www.pansa.pl/konkurs3obszary/ .

 2. Zmiana Regulaminu uzasadniona jest licznymi zapytaniami ze strony Uczestników. Jednocześnie założeniem i celem PAŻP jest, aby wdrożona w danej lokalizacji usługa cieszyła się jak największym zainteresowaniem. Agencja od początku zakłada również, że ostateczny obszar dla wdrożenia usługi w danym rejonie może różnić się od zgłoszonej lokalizacji (może być większy). Na ostateczny kształt obszaru, który zostanie objęty wdrożeniem usługi, ma bowiem wpływ szereg zagadnień związanych z otoczeniem zgłoszonej lokalizacji, w tym m.in. pokrycie sygnałem trackingowym, poziom gęstości zaludnienia etc. W świetle powyższego, deklaracje podmiotów prowadzących działalność w bliskim otoczeniu proponowanej lokalizacji, wyrażające zainteresowanie korzystaniem w przyszłości ze świadczenia usług z wykorzystaniem zaawansowanych lotów BSP, są istotne zarówno z przy dokonywaniu oceny potencjału danej lokalizacji, jak również dla procesu wyznaczania ostatecznego obszaru wdrożenia usługi oraz organizacji ruchu BSP w tym obszarze.

 3. Mając na uwadze okoliczności wskazane w pkt 3 powyżej, Agencja postanowiła dokonać zmiany brzmienia pkt 5 ppkt 5a Załącznika nr 5 do Regulaminu, w ten sposób, że podmioty, wyrażające zainteresowanie korzystaniem w przyszłości ze świadczenia usług z wykorzystaniem zaawansowanych lotów BSP, w odniesieniu do których Uczestnik może przedłożyć listy intencyjne lub deklaracje, celem uzyskania dodatkowych punktów w Konkursie, mogą prowadzić działalność nie tylko na obszarze zgłaszanej lokalizacji ale również w odległości do 5 km od jej granic.

 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2021 r.

KOMUNIKAT Z DNIA 28 GRUDNIA 2021 R.

Mając na uwadze treść § 10 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu konkursu do naboru podmiotów do współpracy przy pilotażowym wdrożeniu usługi pn. „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę” (dalej: „Regulamin”), postanawia się co następuje:

 1. Regulamin ulega zmianie w ten sposób, że:

a) § 6 ust. 2 Regulaminu zmienia się i otrzymuje następujące brzmienie:
„Konkurs prowadzony będzie w okresie od 10.09.2021 r. do 22.02.2022 r., przy czym założeniem PAŻP jest, żeby w dacie końcowej wskazanej powyżej nastąpiło zawarcie Umów o współpracę.”

b) § 6 ust. 5 Regulaminu zmienia się i otrzymuje następujące brzmienie:
„Etap II Konkursu, w ramach którego nastąpi ocena Wniosków i wybór Uczestników do współpracy przy pilotażowym wdrożeniu Usługi przeprowadzony będzie od 01.10.2021 r. do 01.02.2022 r. Termin składania Wniosków ustala się od 01.10.2021 r. do 17.01.2022 r. („Etap II”).”

c) w § 8 ust. 12 Regulaminu zmienia się i otrzymuje następujące brzmienie: 
„Analiza i ocena wszystkich Wniosków złożonych w ramach Etapu II nastąpi najpóźniej do dnia 01.02.2022 r., przy czym okres ten może ulec przedłużeniu, jeżeli będzie to uzasadnione i niezbędne dla prawidłowej analizy i oceny Wniosków. Informacja o przedłużeniu terminu analizy i oceny Wniosków zostanie przekazana Uczestnikom na adres e-mail wskazany we wniosku.”

 1. Ustala się tekst jednolity Regulaminu i wprowadza się zmianę do Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu oraz zarządza ich niezwłoczną publikację pod adresem: https://www.pansa.pl/konkurs3obszary/.
 2. Zmiana Regulaminu uzasadniona jest licznymi zapytaniami i wnioskami Uczestników Konkursu, dotyczącymi możliwości wydłużenia okresu składania Wniosków. Uczestnicy wskazują na konieczność dokonania szeregu czynności i uzgodnień, wynikających z obowiązujących ich procedur, które poprzedzić muszą złożenie Wniosku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników, Agencja postanowiła dokonać zmiany brzmienia 6 ust. 5 Regulaminu oraz w konsekwencji § 6 ust. 2 i § 8 ust. 12 Regulaminu, wydłużając termin składania Wniosków do dnia 17 stycznia 2022 r. oraz termin analizy Wniosków do dnia 1 lutego 2022 r.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2021 r.

KOMUNIKAT Z DNIA 19 LISTOPADA 2021 R.

Mając na uwadze treść § 10 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu konkursu do naboru podmiotów do współpracy przy pilotażowym wdrożeniu usługi pn. „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę” (dalej: „Regulamin”), postanawia się co następuje:

 1. Regulamin ulega zmianie w ten sposób, że:
  a) § 6 ust. 4 Regulaminu zmienia się i otrzymuje następujące brzmienie:
  „Etap I Konkursu, w ramach którego następować będzie analiza i ocena Wstępnych Wniosków przeprowadzony będzie od 10.09.2021 r. do 20.12.2021 r. Termin składania Wstępnych Wniosków ustala się od 10.09.2021 r. do 15.12.2021 r. („Etap I”).”
  b) w § 7 ust. 8 Regulaminu zmienia się i otrzymuje następujące brzmienie:
  „Analiza wszystkich Wstępnych Wniosków złożonych w ramach Etapu I nastąpi najpóźniej do dnia 20.12.2021 r., tak aby umożliwić Uczestnikom przygotowanie się do złożenia Wniosków. Zachęca się Uczestników do składania jak najwcześniej Wstępnych Wniosków – odpowiedź zwrotna zawierająca analizę Wstępnego Wniosku i kwalifikację lub jej brak będzie przesyłana w terminie kilku dni roboczych.”
 2. Ustala się tekst jednolity Regulaminu i wprowadza się zmianę do Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu oraz zarządza ich niezwłoczną publikację pod adresem: https://www.pansa.pl/konkurs3obszary/.
 3. Zmiana Regulaminu uzasadniona jest licznymi zapytaniami i wnioskami potencjalnych Uczestników Konkursu, dotyczącymi możliwości wydłużenia okresu składania Wstępnych Wniosków.  Potencjalni Uczestnicy wskazują na konieczność dokonania szeregu czynności i uzgodnień,
  wynikających z obowiązujących ich procedur, które poprzedzić muszą złożenie Wstępnego Wniosku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników, Agencja postanowiła dokonać zmiany brzmienia
  § 6 ust. 4 Regulaminu oraz w konsekwencji § 7 ust. 8 Regulaminu, wydłużając
  termin składania Wstępnych Wniosków do dnia 15 grudnia 2021 r. oraz termin analizy Wstępnych Wniosków do dnia 20 grudnia 2021 r.
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2021 r.

KOMUNIKAT Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

Mając na uwadze treść § 10 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu konkursu do naboru podmiotów do współpracy przy pilotażowym wdrożeniu usługi pn. „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę” (dalej: „Regulamin”), postanawia się co następuje:

 1. Regulamin ulega zmianie w ten sposób, że:
 2. 5 ust. 1 Regulaminu zmienia się i otrzymuje następujące brzmienie:

„Do Konkursu mogą przystąpić gminy oraz związki gmin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), jak również zrzeszenia gmin  utworzone na podstawie ww. ustawy lub ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1277).”

 1. w § 5 Regulaminu dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, Uczestnik uprawniony jest do współpracy z podmiotami trzecimi, w szczególności powiatami lub województwami, w zakresie realizacji swoich zadań związanych z udziałem w Konkursie lub pilotażowym wdrożeniem Usługi, wyłącznie na podstawie odrębnych umów i porozumień.”

 1. 7 ust. 2 Regulaminu zmienia się i otrzymuje następujące brzmienie:

„Wstępny Wniosek składa się na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, w którym Uczestnik wskazuje m.in. na proponowany obszar, na którym PAŻP miałaby dokonać pilotażowego wdrożenia Usługi, z zastrzeżeniem, że wskazany obszar musi być co najmniej w części objęty obszarem gminy Uczestnika.  Jeśli obszar objęty Wstępnym Wnioskiem (w ramach Etapu I) położony jest na terenie więcej niż jednej gminy, to Wniosek (w ramach Etapu II) powinien zostać złożony przez wszystkie gminy działające wspólnie zgodnie z § 5 ust. 2 lub jako związek gmin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).”

 1. Ustala się tekst jednolity Regulaminu i zarządza jego niezwłoczną publikację pod adresem: https://www.ccupdate.pansa.pl/konkurs3obszary/ .
 2. Zmiana Regulaminu uzasadniona jest potrzebą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się na gruncie pytań skierowanych do PAŻP przez potencjalnych Uczestników Konkursu:
 3. Agencja wskazuje, że formuła konkursu skonstruowana została w taki sposób, że Uczestnikami mogą być wyłącznie gminy, ich związki lub konsorcja. Celem doprecyzowania brzmienia 5 ust. 1 Regulaminu, wskazano wprost, że dopuszczalny jest udział w Konkursie również zrzeszeń gmin, w tym zrzeszenia gmin utworzonego na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1277);
 4. zakres podmiotów mogących wziąć udział w Konkursie w roli Uczestnika został określony w 5 ust. 1 Regulaminu. Agencja nie widzi jednak przeciwwskazań do tego, aby Uczestnik podjął np. na podstawie odrębnej umowy lub porozumienia, współpracę z podmiotem trzecim, w szczególności powiatem czy województwem. Współpraca z podmiotem trzecim może dotyczyć m.in. realizacji zadań Uczestnika związanych z udziałem w Konkursie lub pilotażowym wdrożeniem Usługi przez Uczestnika, z zastrzeżeniem że wybrany podmiot trzeci nie bierze bezpośredniego udziału w Konkursie i nie będzie stroną Umowy o współpracy zawieranej pomiędzy PAŻP a Uczestnikiem. Dla uniknięcia wątpliwości, w § 5 Regulaminu dodano stosowne postanowienie.
 5. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników, Agencja dokonała zmiany brzmienia 7 ust. 2 Regulaminu, umożliwiając Uczestnikowi złożenie Wstępnego Wniosku obejmującego obszar leżący na terenie więcej niż jednej gminy, jeszcze przed sformalizowaniem współpracy przez te gminy. Tym samym, Agencja umożliwiła Uczestnikom uzyskanie wstępnej oceny obszaru proponowanego do pilotażowego wdrożenia Usługi przed faktycznym podjęciem formalnych działań zmierzających np. do zawarcia umowy konsorcjum gmin;
 6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem 5 października 2021 r.

Szukaj...