Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

POLSKIE NAWIGACYJNE OPŁATY TERMINALOWE NA TLE EUROPEJSKICH

Pod tym adresem:


https://www.pansa.pl/index.php?lang=_pl&opis=wiecej&id_wyslane=233znajdą Państwo porównanie europejskich nawigacyjnych opłat trasowych.Poniższy materiał ma na celu porównanie pobieranych przez PAŻP terminalowych opłat nawigacyjnych z ich europejskimi odpowiednikami. Takie zestawienie będzie od przyszłego roku łatwiejsze. Od 1 stycznia 2010 roku, wszystkie europejskie opłaty nawigacyjne będą kalkulowane na podstawie identycznego, wspólnego schematu opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej, określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. Wdrożenie rozporządzenia 1794 przez pozostałe państwa będzie doskonałą okazją do bardziej precyzyjnych i łatwiejszych porównań.Austria, Czechy, Niemcy, Litwa, Holandia, Polska oraz Słowenia już w bieżącym roku skalkulowały swoje opłaty nawigacyjne w sposób zgodny z zapisami wspomnianego wyżej rozporządzenia.
Porównując polskie opłaty za nawigację terminalową z ich odpowiednikami w gronie państw, które wdrożyły Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1794/2006, trzeba powiedzieć, że polskie stawki jednostkowe terminalowych opłat nawigacyjnych nie odbiegają znacząco od europejskiej średniej.Porównanie stawek jednostkowych opłat terminalowychPorównywanie nawigacyjnych opłat terminalowych pobieranych przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej w powyższych państwach z analogicznymi opłatami funkcjonującymi w państwach, które jeszcze nie wdrożyły WE 1794, napotyka na szereg trudności metodologicznych. Różnorodny jest na przykład sposób obliczania czynnika wagi samolotu, stanowiącego jedną ze zmiennych w równaniu, którego wynikiem jest ostateczna wysokość terminowej opłaty nawigacyjnej. Chcąc zachować obiektywizm porównania, poniżej zestawiono rzeczywiste, nawigacyjne opłaty terminalowe, naliczone dla konkretnego typu samolotu: Boeinga 767 – 300Porównanie opłat terminalowychWpływ wysokości opłat nawigacyjnych na cenę biletu jest często przeszacowywany.Według wyliczeń PAŻP, udział opłat nawigacyjnych w średniej cenie biletu lotniczego wynosi od 0,5 procenta do 1,5 procenta. Poniższe dane o udziale terminalowej opłaty nawigacyjnej w średniej cenie biletu, są zdaniem PAŻP, dowodem na marginalny wpływ opłat naliczanych przez PAŻP na decyzję przewoźnika o świadczeniu usług na trasach do i z Polski.Udział terminalowej opłaty nawigacyjnej w średniej cenie biletu:1. w portach regionalnych

Nawigacyjna opłata terminalowa 1 040 PLN

Średnia cena biletu w obie strony 500 PLN

Koszt nawigacyjnej opłaty terminalowej dla 1 pasażera – 7,70 PLN

Udział nawigacyjnej opłaty terminalowej w cenie biletu – 1,5 %2. w Warszawie:

Nawigacyjna opłata terminalowa 714 PLN

Średnia cena biletu w obie strony 1 234 PLN

Koszt nawigacyjnej opłaty terminalowej dla 1 pasażera – 5,28 PLN

Udział nawigacyjnej opłaty terminalowej w cenie biletu – 0,43%Założenia kalkulacji: liczba miejsc w samolocie 168, zajętych 135, (współczynnik wypełnienia /load factor/ na poziomie 80%)W 2009 roku Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL, na zlecenie Komisji Europejskiej dokonało przeglądu podstaw kosztowych i stawek jednostkowych opłat nawigacyjnych i przygotowało raport dotyczący zgodności Polski z zasadami dotyczącymi opłat nawigacyjnych określonymi w prawie wspólnotowym.CRCO potwierdziło zgodność podstaw kosztowych opłat nawigacyjnych – zarówno trasowych, jak i terminalowych – w Polsce na lata 2008-2013 z zasadami określonymi w rozporządzeniach UE. Przejrzystość prowadzonych przez PAŻP procesów kalkulowania podstaw kosztowych i konsultowania stawek jednostkowych opłat, została pozytywnie oceniona.kontakt dla prasy:

Grzegorz Hlebowicz

Rzecznik Prasowy

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej www.pansa.pl

tel. 0-22 574 67 74, 0 609 501 241

fax. 0-22 574 67 79

e-mail: rzecznik@pansa.pl


Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...