Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Projekt rozporządzenia w sprawie systemu opłat trasowych

Rozporządzenie ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego dokumentów Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol dotyczących systemu opłat trasowych:

> „Warunki stosowania systemu opłat trasowych oraz warunki uiszczania należności”,

> „Zasady określania podstawy kosztowej opłat trasowych oraz sposób obliczania stawek jednostkowych”.

Wymienione przepisy określają sposób ustalania opłat trasowych oraz sposób kalkulacji ich podstawy kosztowej.

W znacznym zakresie powyższe regulacje zostały implementowane do porządku prawnego Wspólnoty Europejskiej w drodze rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej. Regulacje Eurocontrol w wielu miejscach są jednak bardziej szczegółowe niż przepisy wspólnotowe określone w ww. rozporządzeniu.

Regulacje Eurocontrol dotyczące ustalania opłat trasowych, będących jednym z dwóch rodzajów opłat nawigacyjnych, określają kategorie kosztów, które należy zidentyfikować w trakcie prac nad podstawą kosztową do wyliczenia tych opłat, jak również określają wymogi sprawozdawcze dla prezentacji ww. kosztów. Wprowadzają one również specjalistyczną terminologię w zakresie kategoryzacji kosztów i ich kalkulacji, która ma – w ramach systemu Eurocontrol – zastosowanie do opłat trasowych.

Powyższe przepisy nie wpłyną na sprawozdawczość finansową instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, która – zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej – musi odbywać się w sposób zgodny z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...