Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Rozporządzenie w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią PowietrznąZdecydowana większość z wymienionych w rozporządzeniu zadań, powierzona została, na mocy stosownych aktów prawnych, Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Pozostałe, istotne strategicznie zadania, powierzono w projekcie rozporządzenia Komitetowi Zarządzania Przestrzenią Powietrzną. W ten sposób w pełni zapewniona będzie realizacja wszystkich zadań nałożonych na nasze państwo przez Unię Europejską w zakresie zarządzania polską przestrzenią powietrzną.W skład Komitetu, określonego w projekcie, wchodzą reprezentanci centralnych organów administracji rządowej i upoważnionych instytucji wykonujących zadania w zakresie zarządzania lotnictwem cywilnym i państwowym oraz ci przedstawiciele cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej, którzy zostaną zaproszeni do udziału w pracach Komitetu przez jego przewodniczącego.Rozporządzenie swoim zakresem będzie obejmowało następujące podmioty: Ministra właściwego do spraw transportu, Ministra Obrony Narodowej, Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej oraz podmioty sektora lotnictwa cywilnego.Wejście w życie rozporządzenia nie będzie wiązało się ze zwiększeniem w 2008 r. limitu wydatków ULC. Dodatkowe wydatki ULC związane z organizacją pracy KZPP, w tym kosztami wynagrodzeń ekspertów oraz publikacjami materiałów zostaną sfinansowane w ramach posiadanego limitu wydatków.Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, implementuje bowiem postanowienia rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2150/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiające wspólne zasady elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej, nie podlega jednak notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.Wejście w życie niniejszego rozporządzenia powinno nastąpić najpóźniej z dniem 1 kwietnia 2008 r. Z tym dniem traci bowiem moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania, na mocy którego aktualnie funkcjonuje ten Komitet.Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...