Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Wizyta Prezesa PAŻP na śląsku

Panelistami podczas seminarium na Politechnice Śląskiej byli Prof. Wojciech Leśnikowski z University of Kansas, School of Architecture, Prof. Andrzej Karwowski z Politechniki Śląskiej oraz Krzysztof Banaszek. Prezes PAŻP przedstawił prezentację pt. „Funkcjonalne Bloki Przestrzeni (FAB) jako implementacja regulacji UE z obszaru SES i SESII (Single European Sky)”, w której omówił podstawowe założenia tworzenia FAB w Europie, zmiany przewidziane w pakiecie SES II w zakresie FAB oraz zaangażowanie PAŻP w budowę Baltic FAB.Główne założenia tworzenia FAB w Europie to:– minimalizacja fragmentacji przestrzeni powietrznej spowodowanej granicami państwowymi;

– likwidacja tzw. „wąskich gardeł” w strukturze dróg lotniczych;

– zapewnienie możliwości konsolidowania świadczenia usług żeglugi powietrznej;

– utrzymanie lub poprawa bezpieczeństwa operacji lotniczych przy rosnącej dynamice ruchu lotniczego;

– zaspokojenie wymagań cywilnych i wojskowych użytkowników przestrzeni powietrznej.FAB jako wyzwanie dla państw członkowskich w świetle pakietu zmian legislacyjnych SES II to przede wszystkim:– podkreślenie zobowiązania państw członkowskich do podjęcia wszelkich koniecznych działań w celu

zagwarantowania jak najszybszego utworzenia FAB, a najpóźniej do końca 2012;

– powiązanie tworzenia FAB z podnoszeniem efektywności rynku CNS/ATM (performance scheme);

– nałożenie na państwa członkowskie obowiązku współpracy w najszerszym możliwym zakresie w celu zagwarantowania zgodności z nowymi wspólnotowymi przepisami.Z raportu wykonywanego na zlecenie UE wynika, że Baltic FAB znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Znaczące korzyści operacyjne dla obecnego kształtu Baltic FAB są uzależnione od rozwiązania kwestii włączenia Kaliningradu do FAB. Korzyści z FAB powinny zostać przedstawione przed przedsięwzięciem kosztownego studium wykonalności. Ostateczny termin przekazywania uwag do projektu raportu to 15 października 2008 roku.W czasie prezentacji wskazano również na obecne obszary i przyszłe możliwości współpracy z krajami „nordyckimi” – w szczególności Szwecją, która pełni wiodącą rolę w inicjatywach FAB na północy Europy. Na zakończenie Prezesa PAŻP przedstawił informacje o efektywności operacyjnej i kosztowej PAŻP na tle innych agencji w Europie wskazując na fakt niskich kosztów funkcjonowania PAŻP oraz wysokiego poziomu efektywności operacyjnej i kosztowej służb PAŻP.Podczas spotkania w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach Prezes GTL S.A. Artur Tomasik przedstawił zgromadzonym prezentację na temat obecnej sytuacji MPL Katowice oraz perspektyw rozwoju dla portu. Dr Eugeniusz Wróbel, Przewodniczący Rady Programowej Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej na Politechnice Śląskiej, omówił rolę MPL Katowice w systemie lotnisk cywilnych w Polsce. Natomiast Krzysztof Banaszek w swoim wystąpieniu przedstawił strategię inwestycyjną PAŻP na najbliższe lata – w szczególności w odniesieniu do obszarów południowej Polski i lotniska EPKT.Do jej głównych założeń należy m.in.:– równomierny rozwój infrastruktury technicznej we wszystkich obszarach CNS/ATM;

– zgodność działań inwestycyjnych ze strategiami i celami Unijnymi;

– wykorzystanie najnowszych technologii;

– wykorzystanie funduszy unijnych m.in. jako czynnika ograniczającego wzrost opłat terminalowych i trasowych.Plan inwestycyjny Agencji na najbliższe lata przewiduje działania w zakresie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, nawigacyjnej i dozorowania, a także infrastruktury ATM (zarządzania ruchem lotniczym) i obiektowej. Prezes PAŻP podkreślił, iż najważniejszą inwestycją jest wdrożenie nowego systemu zarządzania ruchem lotniczym – Pegasus 21, który jest odpowiedzią PAŻP na ciągły wzrost poziomu ruchu lotniczego, wyzwania związane ze stałym utrzymywaniem bezpieczeństwa zarządzania ruchem lotniczym, limity opóźnień generowanych przez systemy ruchu lotniczego oraz na wyzwania integracji i koordynacji programu SES.W odniesieniu do regionu śląskiego strategia inwestycyjna Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przewiduje uruchomienie na lotnisku w Pyrzowicach systemu nawigacyjnego ILS (Instrument Landing System), który jest zadaniem z najwyższym priorytetem i jego zakończenie przewidziane jest w ciągu kilku najbliższych tygodni. Obecnie inwestycja jest na etapie instalacji systemu.W czasie prezentacji Prezes PAŻP podkreślił, że ILS w Pyrzowicach nie jest lekarstwem na wszelkie problemy pogodowe (w szczególności silne mgły), ale umożliwi podejście do lądowania, z mniejszymi minimami operacyjnymi w zakresie podstawy chmur i widzialności. Dzięki systemowi pilot zostanie „doprowadzony” do wysokości ok. 60m nad pasem. Jeśli jednak z powodu silnej mgły na lotnisku nie będzie tego pasa widać, pomimo zainstalowanego oświetlenia, lądowanie nadal nie będzie możliwe. Należy pamiętać, że operacje lotnicze muszą odbywać się zgodnie z przepisami ICAO w celu zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa.Kolejną inwestycją jest regionalny podsystem Pegasus 21, który pozwoli na udoskonalenie radarowej kontroli zbliżania dla węzła lotnisk w Katowicach i Krakowie. Wdrożenie operacyjne podsystemu przewidziane jest na II kwartał 2009 roku. Podkreślono, że system Pegasus 21 znacznie zwiększy możliwości operacyjne PAŻP w tym regionie (do kilkudziesięciu operacji w przestrzeni na godzinę) ale pełne wykorzystanie tych możliwości będzie dopiero po zwiększeniu przepustowości lotniska w Pyrzowicach po wybudowaniu dróg kołowania (obecnie możliwe jest wykonanie około 10 operacji z wykorzystywaniem drogi startowej dla kołowania samolotów). Kolejna inwestycja dla lotniska w Pyrzowicach, która będzie gotowa w II kwartale 2009 roku, to system rozgłaszania informacji meteorologicznych ATIS umożliwiający zmniejszenie obciążenia kontrolerów transmisją głosową danych operacyjnych (głównie METEO).Kolejną inwestycją planowaną w Pyrzowicach jest budowa DVOR/DME, która przyczyni się do poprawy zabezpieczenia nawigacyjnego dla lotniska w Pyrzowicach, między innymi poprzez zabezpieczenie podejść proceduralnych na oba kierunki lądowania (np. pomoc w warunkach silnego wiatru i konieczności lądowania na kierunku pomocniczym). Realizacja tej inwestycji przewidziana jest na 2010 rok.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...