Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Wprowadzenie stref obowiązkowej łączności radiowej (RMZ) i stref obowiązkowego używania transpondera (TMZ) oraz obszarów obowiązkowego składania FPL

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o wprowadzeniu stref obowiązkowej łączności radiowej (RMZ) i stref obowiązkowego używania transpondera (TMZ) oraz obszarów obowiązkowego składania FPL dla przestrzeni powietrznej tożsamej z CTR i TMA poza czasem zapewniania służby ATC. Planowana publikacja przedmiotowych stref zaplanowana jest na 23 marca br.

W związku z potrzebą podniesienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego w przypadku braku możliwości zapewniania służb kontroli ruchu lotniczego (ATC) w organach ATC w przestrzeniach ich odpowiedzialności opisanych w AIP Polska, planowana jest publikacja stref RMZ/TMZ oraz obszarów obowiązkowego składania FPL w granicach tożsamych z CTR EPWA, CTR EPMO, CTR EPPO, CTR EPWR, CTR EPKK, CTR EPKT, CTR EPGD, TMA Warszawa do FL95, LTMA Gdańsk do FL95, LTMA Kraków do FL95, TMA Poznań do FL95. Z wyłączeniem CTR EPMO, służba ATC w wyżej wymienionych przestrzeniach jest w założeniu dostępna w trybie H24. Mimo to należy rozważyć przypadek, w którym w sytuacji szczególnej i krótkotrwałej (np. związanej z awarią techniczną, tymczasową niedyspozycją personelu) ustaje możliwość zapewniania służby ATC. Sytuację taką przewiduje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni, w którym zapisano, że zawieszenie służby ATC w CTR lub TMA skutkuje dezaktywacją tychże, a przestrzeń powietrzna stanie się przestrzenią klasy G. W wyniku oceny bezpieczeństwa stwierdzono, że konieczne jest podjęcie przez PAŻP kroków mających na celu utrzymanie świadomości sytuacyjnej personelu ATC w momencie ponownego przywrócenia służby.

Planowane jest wprowadzenie następujących stref/rejonów:

A) Stref RMZ w granicach tożsamych z istniejącymi strukturami przestrzeni powietrznej, w których poza czasem dostępności TWR/APP funkcjonować będzie częstotliwość właściwego terytorialnie organu FIS:

    • CTR EPKK, CTR EPKT, CTR EPGD, CTR EPMO, CTR EPWA, CTR EPWR, CTR EPPO
    • TMA Warszawa do FL95, LTMA Gdańsk do FL95, LTMA Kraków do FL95, TMA Poznań North do FL95 i TMA Poznań South do FL95.

Nie zmieniają się ogólne zasady wykonywania lotów w strefach RMZ opisane w AIP ENR 2.1.3., w tym wyłączenia obowiązujące w aktywnych TRA/TSA/MRT.

B) Stref TMZ w przestrzeniach tożsamych z:

  • CTR EPKK, CTR EPKT, CTR EPGD, CTR EPMO, CTR EPWA, CTR EPWR, CTR EPPO
  • TMA Warszawa do FL95, LTMA Gdańsk do FL95, LTMA Kraków do FL95, TMA Poznań North do FL95 i TMA Poznań South do FL95.

Opis zasad wykonywania lotów będzie obejmował m.in. informację o możliwości uzyskania jednorazowego odstępstwa od wymagań (analogicznie jak obecnie jest to określone w AIP ENR 1.6: „Jeżeli właściwy organ służb ATS nie wskaże inaczej, w trakcie wykonywania lotów w następujących przestrzeniach wymagane jest wyposażenie załogowego statku powietrznego w transponder pracujący w modzie A i C.”) oraz informację o wyłączeniu TMZ w obrębie aktywnych TSA, TRA, MRT, ATZ oraz tych AREA, dla których obowiązek zostanie wyłączony publikacją w zintegrowanym pakiecie informacji lotniczej, po uzgodnieniu z właściwą terytorialnie służbą ATS.

C) Rejonów obowiązkowego składania planu lotu (FPL) – zgodnie z zapisami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 923/2012, punkt SERA.4001 b) 3), właściwy organ jest uprawniony do wyznaczania obszarów, w których należy przedłożyć plan lotu (FPL). Mając na uwadze powyższe, planowane jest wprowadzenie stref obowiązkowego składania planu lotu w przestrzeniach tożsamych z TMZ opisanymi wyżej, tj.

  • CTR EPKK, CTR EPKT, CTR EPGD, CTR EPMO, CTR EPWA, CTR EPWR, CTR EPPO
  • TMA Warszawa do FL95, LTMA Gdańsk do FL95, LTMA Kraków do FL95, TMA Poznań North do FL95 i TMA Poznań South do FL95.

W chwili obecnej nie są wyznaczone strefy tego typu w FIR EPWW. Opis zasad wykonywania lotów będzie obejmować m.in. informację o wyłączeniu obowiązku składania FPL w obrębie aktywnych TSA, TRA, MRT,ATZ oraz tych AREA, dla których obowiązek zostanie wyłączony publikacją w zintegrowanym pakiecie informacji lotniczej, po uzgodnieniu z właściwą terytorialnie służbą ATS.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...