Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Wspólny komunikat po spotkaniu przedstawicieli PAŻP oraz ZZKRL

W dniu 24 kwietnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Pracodawcy – Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

  1. Pracodawca przesłał w dniu wczorajszym w godzinach późnowieczornych uwagi oraz stanowisko do poszczególnych propozycji ZZKRL ujętych w projekcie zmian do Regulaminu Wynagradzania, po przeanalizowaniu przedstawionych przez ZZKRL projektów dokumentów regulujących zasady pracy i wynagradzania pracowników PAŻP.
  2. Strony prowadziły rozmowy nad uwagami oraz stanowiskiem Pracodawcy do projektu zmian do Regulaminu Wynagradzania.
  3. Pracodawca przedstawił wyliczenia i symulacje dla przykładowych kilku stanowisk operacyjnych, obrazujące koszty wynikające z zaproponowanych przez Stronę społeczną zmian do Regulaminu Wynagradzania. Pracodawca zaproponował kwotę globalną możliwą do przeznaczenia na fundusz wynagrodzeń.
  4. Pracodawca przedstawił propozycję podziału kwoty wynikającej z pkt 3 i jest gotów do uszczegółowienia na piśmie propozycji zmian do przygotowanego przez ZZKRL projektu do Aneksu nr 1 Regulaminu Wynagradzania. Strony w tym zakresie będą kontynuować rozmowy.
  5. Strony będą także kontynuować rozmowy w zakresie Regulaminu Pracy, Kodeksu Etyki oraz Regulaminu w zakresie rozwoju, szkolenia i wsparcia dla pracowników PAŻP zatrudnionych na stanowisku Kontrolera Ruchu Lotniczego i Informatora FIS.
  6. Kolejne spotkanie odbędzie się dnia 25.04.2022 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14.00.

 

Rozmowy prowadzone są w sposób merytoryczny w atmosferze wzajemnego szacunku.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...