Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Wspólny komunikat po spotkaniu przedstawicieli PAŻP i ZZKRL

W dniu 22 kwietnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Pracodawcy – Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

1.  Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego („ZZKRL”) zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas negocjacji w dniu 20.04.2022 r. przesłał w dniu wczorajszym w godzinach późnowieczornych propozycje dotyczące m. in.:

a)  Zmiany do Regulaminu pracy,
b)  Aneksu do Regulaminu wynagradzania,
c)  Programu w zakresie rozwoju, szkolenia i wsparcia dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego i informatora FIS,
d)  Zmiany do Regulaminu ZFŚS,
e)  Kodeksu Etyki.

2. Pracodawca uwzględnił w całości zaproponowane przez Stronę społeczną zmiany do Regulaminu ZFŚS, jak również poinformował o uchyleniu dnia 20 kwietnia 2022 r. zarządzeń, o których anulowanie strona społeczna wnioskowała.

3. Strony rozpoczęły rozmowy nad zaproponowanymi przez Stronę społeczną zmianami do Regulaminu Pracy.

4. Pracodawca pracuje nad uwagami do propozycji Strony społecznej w zakresie zmian w Regulaminie Pracy.

5. Pracodawca zobowiązał się dostarczyć pisemne pytania do wyjaśnienia do projektu aneksu do Regulaminu wynagradzania w dniu jutrzejszym tj. 23.04.2022 r.

6. Z uwagi na konieczność przygotowania przez Pracodawcę analiz kosztowych przesłanego projektu zmian do aneksu do Regulaminu wynagradzania kolejne spotkanie odbędzie się dnia 24.04.2022 r. (tj. niedziela) o godz. 10.30.

Rozmowy prowadzone są w sposób merytoryczny w atmosferze wzajemnego szacunku.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...