Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Wdrożenie instrumentalnych procedur podejścia do lądowania opartych o nawigację satelitarną w Polsce

4 kwietnia 2013 roku – po uzyskaniu stosownych zgód Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zostały wdrożone operacyjnie pierwsze instrumentalne procedury podejścia do lądowania RNAV GNSS do minimów LNAV oparte o nawigację satelitarną (sensor GNSS wspomagany ABAS).

W ramach tego wdrożenia, w AIP Polska (zmianą AIRAC AMDT 135) zostały opublikowane nowe procedury podejścia do lądowania NPA RNAV GNSS dla dziesięciu lotnisk kontrolowanych w FIR EPWW: Bydgoszcz, Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Kraków/Balice, Katowice/Pyrzowice, Lublin, Poznań/Ławica, Rzeszów/Jasionka, Warszawa im. Chopina, Wrocław/Strachowice oraz Zielona Góra/Babimost.

Wszystkie wyżej wymienione procedury za wyjątkiem dwóch lotnisk zostały wdrożone jednocześnie, natomiast procedury dla lotnisk Kraków/Balice oraz Katowice/Pyrzowice zostały dopuszczone do użytkowania operacyjnego w okresie późniejszym tj. 16 kwietnia 2013 roku. W przypadku lotniska Rzeszów/Jasionka wdrożenie operacyjne nastąpiło 31 maja 2013 ze względu na remont drogi startowej.
Obecnie, wdrożone są procedury RNAV GNSS do minimów LNAV na wszystkich lotniskach kontrolowanych w FIR WARSZAWA (lotniskach z instrumentalną drogą startową, gdzie PAŻP zapewnia służby ruchu lotniczego).

Publikacja dwudziestu kilku procedur podejścia do lądowania NPA RNAV (GNSS) była pierwszym etapem projektu wdrażania podejść zgodnych z obowiązującą koncepcją PBN (Performance Based Navigation) w specyfikacji nawigacyjnej RNP APCH na polskich lotniskach. Kolejnym, drugim etapem było opracowanie i wdrożenie procedur podejścia do lądowania z prowadzeniem pionowym (tzw. procedury APV – Approach with Vertical Guidance) dla wszystkich lotnisk kontrolowanych w FIR Warszawa. Podejścia APV obejmują dwa rodzaje podejścia z różnym prowadzeniem pionowym w segmencie końcowego podejścia: pierwsze – z tzw. „sensorem barometrycznym” (APV BARO/VNAV), gdzie powadzenie w pionie jest zapewniane przez sprzężony z FMS wysokościomierz barometryczny (minima takiej procedury posiadają oznaczenie LNAV/VNAV) oraz drugie – podejścia GNSS wspomagane SBAS (EGNOS). W podejściach APV SBAS prowadzenie w pionie jest zapewniane przez system satelitarny (minima takiej procedury posiadają oznaczenie LPV).

W ramach tego drugiego etapu rozpoczętego dnia 13.04.2014, w początkowej fazie, Suplementem do AIP (16/14) opublikowano testowe procedury APV BARO-VNAV oraz APV SBAS dla lotniska Katowice/Pyrzowice. Po przeprowadzeniu ich oceny i potwierdzeniu możliwości bezpiecznego wykonywania lotów w oparciu o te procedury, uzyskano zgodę na wdrożenie do stosowania operacyjnego tych podejść z dniem 13 listopada 2014r. Następnie kontynuowano prace nad wdrożeniem tych podejść dla pozostałych lotnisk kontrolowanych w FIR Warszawa. W tym etapie projektu kluczową rolę odegrała współpraca PAŻP z Ośrodkiem Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. W ramach tej współpracy realizowana była walidacja lotnicza nowo projektowanych procedur APV BARO-VNAV i APV SBAS na samolocie OKL przez wspólną załogę składającą się zarówno z personelu OKL i PAŻP.

Dodatkowym niezbędnym elementem wykorzystania nawigacji GNSS wspomaganej SBAS oraz wdrożenia i utrzymania w operacyjnym wykorzystaniu procedur podejścia typu APV SBAS jest zawarta dnia 28 lutego 2013 roku przez PAŻP umowa o współpracy z European Satellite Service Provider. Podpisane porozumienie „EGNOS Working Agreement” otworzyło drogę do wdrożenia na polskich lotniskach i w polskiej przestrzeni powietrznej procedur opartych o nawigację satelitarną GNSS wspomaganą SBAS (EGNOS) z dokładnością APV-I, a od 2018 roku – z dokładnością APV II, często nazywaną również CAT I – co wskazuje na uzyskiwanie dokładności nawigacji porównywalnej z systemem ILS w kategorii I.

ESSP to instytucja wyznaczona przez UE do zapewniania usług żeglugi powietrznej opartych o techniki satelitarne, w tym zapewniania satelitarnego wspomagania nawigacji opartej o system GPS (SBAS). Podpisanie porozumienia „EGNOS Working Agreement” wpisuje się w logiczny ciąg prac prowadzonych w ramach wcześniejszego projektu „HEDGE, APV Mielec” w ramach którego 14 i 15 marca 2011 roku na lotniskach w Katowicach/Pyrzowicach oraz Mielcu wykonano pierwsze w Polsce loty eksperymentalne i podejścia do lądowania z prowadzeniem pionowym APV-I (LPV).

W chwili obecnej wdrożone operacyjnie są procedury podejścia APV BARO/VNAV i APV SBAS z dokładnością APV-II dla wszystkich (15) lotnisk kontrolowanych w FIR Warszawa, gdzie PAŻP zapewnia służby ruchu lotniczego, stanowiąc alternatywę dla podejść precyzyjnych ILS w kategorii I.
W najbliższej przyszłości realizowane będzie wdrożenie nowego nazewnictwa PBN dla instrumentalnych procedur podejścia do lądowania typu RNAV na mapach IAC publikowanych w AIP Polska.
W chwili obecnej na całym świecie brakuje jednolitego standardu dla stosowanego nazewnictwa procedur podejścia do lądowania opartych na nawigacji obszarowej, a stosowane nazwy odbiegają od specyfikacji nawigacyjnych zgodnych z PBN. W tej sytuacji ICAO postanowiła zracjonalizować i ujednolicić nazewnictwo map, aby usunąć niezgodności i zapewnić spójność nazewnictwa lotniczych map podejść z dokumentacją i terminologią związaną z  operacjami zgodnymi z PBN. Takie rozwiązanie zmniejszy istniejące niejasności i stosowaną różnorodność, zapewni łatwiejszy i czytelniejszy sposób nazywania procedur oraz wprowadzi jednolity standard dla map lotniczych typu IAC.

Główne założenia tej zmiany są następujące:

  1. W okresie przejściowym, do 30 listopada 2022 r., mapy podejść przedstawiające procedury, które spełniają kryteria specyfikacji nawigacyjnej RNP APCH muszą w swojej nazwie zawierać skrót RNP lub RNAV (GNSS) (np. “RNP RWY 23” lub “RNAV (GNSS) RWY 23”). Natomiast od dnia 1 grudnia 2022 r. dozwolony będzie jedynie skrót RNP.
  2. Do dnia 30 listopada 2022 r. mapy podejść przedstawiające procedury, które spełniają kryteria specyfikacji nawigacyjnej RNP AR APCH muszą w swojej nazwie zawierać skrót RNP (AR) lub RNAV (RNP) (np. “RNAV (RNP) RWY 23”). Natomiast od dnia 1 grudnia 2022 r. dozwolony będzie jedynie skrót RNP (AR).
  3. Przykłady zmiany nazewnictwa przedstawia tabela poniżej:
Nazwa obecnaNazwa tymczasowaNazwa docelowa
RNAV (GPS) RWY 23RNAV (GNSS) RWY 23RNAV (RNP) RWY 23
RNAV (GNSS) RWY 23RNAV (GNSS) RWY 23RNAV (RNP) RWY 23
RNP RWY 23RNP RWY 23RNP RWY 23 (AR)

Polska zamierza wprowadzić nowe nazewnictwo procedur instrumentalnych podejść do lądowania opartych na nawigacji obszarowej na wszystkich mapach z datą AIRAC 10 SEP 2020.
W dalszych etapach planuje się opracowanie i wdrażanie opartych o nawigację satelitarną procedur lotu precyzyjnych opartych o system GBAS. Będzie to uwarunkowane inwestycjami i instalacją lotniskowej infrastruktury naziemnej systemu wspomagania GBAS.

Szukaj...