Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Jednolite zasady naliczania opłat lotniskowych

Zakresem nowych regulacji zostaną objęte duże porty lotnicze UE tzn. te, w których roczny ruch przekroczył 5 milion pasażerów lub w przypadku braku tak dużego portu lotniczego w którymś z państw członkowskich – największy istniejący port lotniczy.Dyrektywa obejmie swoim zakresem 67 europejskich portów lotniczych. Jej głównym założeniem jest harmonizacja podstawowych zasad dotyczących ustalania opłat lotniskowych w ramach UE. Ma zapewnić lepszą ochronę użytkowników infrastruktury lotniskowej, poprzez wprowadzenie dla zarządzających portami lotniczymi obowiązkowego, przejrzystego procesu konsultacji projektu opłat lotniskowych z użytkownikami lotniska oraz zapewnienie niedyskryminacji i równych praw wobec przewoźników lotniczych.Przy ustalaniu opłat lotniskowych Dyrektywa daje pierwszeństwo mechanizmom rynkowym, przy jednoczesnym zapewnieniu nadzoru ze strony niezależnej władzy nadzorującej, której zadaniem będzie rozstrzyganie sporów między stronami. W Polsce Urząd Lotnictwa Cywilnego na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie opłat lotniskowych już obecnie wypełnia większość obowiązków płynących z Dyrektywy. Tym samym zmiany w polskim prawodawstwie, po wejściu w życie tego aktu prawnego, będą przede wszystkim systematyzować istniejące obowiązki np. obowiązek konsultacji.Gdyby Dyrektywa miała wejść w życie w najbliższym czasie w Polsce dotyczyłaby tylko Portu Lotniczego Warszawa im. Fryderyka Chopina. Lotnisko w Warszawie obsłużyło bowiem w 2007 r. 9,2 mln pasażerów i jest największym w Polsce. Warto zaznaczyć, iż wdrożenie Dyrektywy nie będzie wiązać się zarówno z dodatkowymi kosztami, ani obowiązkami Portu Lotniczego Warszawa, gdyż zdecydowana większość rozwiązań Dyrektywy już w Polsce obowiązuje (na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r).Zastosowanie Dyrektywy może pozytywnie wpłynąć na spadek wysokości opłat lotniczych w portach lotniczych znajdujących się na państwach członkowskich UE, co z kolei wpłynie na spadek ostatecznej ceny jaką płaci pasażer za odbycie podróży. Nie jest obecnie możliwe wyliczenie prawdopodobnej skali redukcji stawek opłat lotniskowych, w szczególności ze względu na ww. trzyletnie vacatio legis, a co za tym idzie inną sytuację rynkową (infrastruktura, koszty) zarządzających lotniskami w tym okresie.Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...