Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Krzysztof Banaszek Prezesem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Powołania prezesa PAŻP dokonuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra

Infrastruktury, zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu (na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dn. 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Dz. U. Nr 249, poz. 1829).Krzysztof Banaszek urodził się 22 lipca 1967 r. w Kołbieli. Jest absolwentem

Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej o specjalności organizacja i

sterowanie ruchem lotniczym.

W latach 1992-1993 pracował w Głównym Inspektoracie Lotnictwa Cywilnego.

W latach 1993-2006 pracował w Agencji Ruchu Lotniczego, między innymi kierując pionem techniki i rozwoju oraz pionem służb technicznych ARL/PAŻP.

Od listopada 2007 r. do lutego 2008 r. był zastępcą prezesa Polskiej Agencji

Żeglugi Powietrznej ds. żeglugi powietrznej, a w ciągu ostatnich sześciu miesięcy pełnił obowiązki prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Uczestniczył w pracach organizacji i grup krajowych i międzynarodowych, w tym między innymi z zakresu łączności i nawigacji działających w ramach EUROCONTROL (COM-T), Stałej Łączności Lotniczej ICAO (AFSG) oraz

Międzyresortowego Zespołu ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej.

Jest autorem publikacji z zakresu satelitarnych systemów nawigacyjnych.źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...