Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Podsumowanie konsultacji dot. wprowadzenia strefy TMZ oraz rejonu FPL w granicach poziomych tożsamych z RMZ Warszawa

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dziękuje za wysokie zainteresowanie prowadzonymi konsultacjami społecznymi oraz liczne merytoryczne komentarze w nich zawarte. W okresie prowadzenia konsultacji społecznych wpłynęło 87 unikalnych zgłoszeń, z których co najmniej 24 pochodziło od użytkowników paralotni/motoparalotni/szybowców/samolotów zabytkowych (zostało to jawnie wskazane przez respondentów w udzielonej odpowiedzi). Zgodnie z przedstawionym wcześniej opisem projektu PAŻP proponował, że przedmiotowe strefy nie będą dotyczyć szybowców i motolotni, a strefa TMZ także samolotów zabytkowych, na których instalacja transpondera może być nie możliwa ze względów technicznych. Dlatego też jako całkowitą liczbę odpowiedzi od zainteresowanych użytkowników przyjęto 63.

W ogólnym ujęciu:

  • 42 zgłoszenia (67 proc.) nie zawierały uwag lub pozytywnie odnosiły się do propozycji wprowadzenia strefy TMZ;
  • 10 (16 proc.) nie zawierało uwag lub pozytywnie odnosiło się do propozycji wprowadzenia obowiązkowego FPL.

Wśród argumentów za wprowadzeniem strefy TMZ najczęściej pojawiał się aspekt związany z podniesieniem bezpieczeństwa oraz świadomości sytuacyjnej załóg. Jako argument przeciwny wskazywano wysokie koszty dostosowania statków powietrznych, a także objęcie strefą TMZ np. lądowiska w Chrcynnem. Należy ponownie podkreślić, że plany wprowadzenia strefy TMZ były podawane do publicznej wiadomości w trakcie konsultacji społecznych w 2019 roku, a projekt został jedynie tymczasowo zawieszony z uwagi na otrzymane głosy dotyczące m.in. czasu potrzebnego na dostosowanie używanego sprzętu. W odniesieniu do argumentów dotyczących lokalnych lotnisk należy przywołać jedną z mitygacji przedstawionych w opisie projektu, tj dopuszczenie możliwości wykonywania lotów bez transpondera w obrębie aktywnych stref TRA, TSA, ATZ, MRT.

W odniesieniu do stref obowiązkowego składania planu lotu PAŻP otrzymał liczne rzeczowe argumenty ze strony środowiska GA, w tym m.in.:

  • Brak możliwości precyzyjnego określenia czasu startu i trasy z uwagi na specyfikę większości lotów VFR (warunki meteo, dostępność pasażerów przy lotach widokowych/dyspozycyjnych) skutkujące znacznymi rozbieżnościami lub koniecznością modyfikacji FPL kosztem czasu przygotowania się do lotu. Potencjalna znaczna rozbieżność rzeczywistej trasy z pochodzącą z FPL;
  • Znaczny wzrost liczby planów lotu składanych z powietrza;
  • Konieczność każdorazowego składania FPL np. przy działalności szkoleniowej (wielokrotnych krótkich lotów w ciągu dnia) lub rekreacyjnej (duża liczba przelotów pomiędzy ok. 15 trawiastymi lądowiskami położonymi w rejonie Warszawy) przekładająca się na wzrost obciążenia pracą zarówno po stronie załogi, jak i ANSP (biuro odpraw załóg, służba informacji powietrznej);
  • Potencjalny skutek w postaci wzrostu natężenia ruchu VFR w przestrzeni kontrolowanej, który wcześniej był redukowany m.in. poprzez niechęć pilotów do składania FPL.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, PAŻP odstępuje od utworzenia rejonu obowiązkowego składania planu lotu w rejonie Warszawy. Jednocześnie Agencja podtrzymuje stanowisko, że wprowadzenie strefy TMZ wraz z mitygacjami określonymi w opisie projektu przyczyni się znacznie do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa wykonywania lotów w rejonie Warszawy. Planowany termin wprowadzenia zmiany to kwiecień 2024.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...