Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Aktualności - POIiŚ 2007-2013

DataInformacje o projekcie
obecnieProjekt w okresie trwałości. Zakończony w 2015 roku, pełną funkcjonalność osiągnął w 2016 roku. Zrealizowano wszystkie zaplanowane w ramach projektu działania i opłacono wszystkie wydatki, a wytworzona infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo ruchu lotniczego oraz usprawniająca żeglugę powietrzną w polskiej przestrzeni powietrznej jest używana zgodnie z przeznaczeniem.
lipiec 2017Zakończona została kontrola rzeczowej i finansowej realizacji projektu prowadzona przez Instytucję Wdrażającą, zrealizowano wszystkie zalecenia wydane w ramach kontroli.
kwiecień 2017Wpływ ostatniej transzy dofinansowania. Pozyskano 99,96% przyznanego dofinansowania.
grudzień 2016Projekt osiągnął status projektu funkcjonującego- infrastruktura wytworzona w ramach projektu została wytworzona i jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem. Osiągnięto wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu projektu.
maj 201606.05.2016 r. zawarty został drugi aneks do umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z którym planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 576 545 010 PLN, a maksymalne dofinansowanie 289 350 492 PLN, co czyni projekt realizowany przez PAŻP największym projektem lotniskowym w ramach perspektywy POIiŚ 2007-2013.
czerwiec 201517.06.2015 r. został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie, podpisany w siedzibie PAŻP przez prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalenę Jaworską oraz dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Pawła Szaciłłę. Komunikat prasowy
czerwiec 201413.06.2014 r. Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą dofinansowanie z Funduszu Spójności dla projektu. Tym samym Komisja potwierdziła, że projekt przygotowany i realizowany przez PAŻP przyczynia się do osiągnięcia celów i priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i jest zgodny z politykami unijnymi.
grudzień 201207.12.2012 r. w CUPT podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym” POIS.06.03.00-00-009/11-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T. W imieniu CUPT umowę podpisał dyrektor Paweł Szaciłło, PAŻP reprezentował prezes Krzysztof Banaszek.
kwiecień 2007Początek realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu