Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Projekt drugiego pakietu przepisów dotyczących Jednolitej Przestrzeni Powietrznej – SES IIZ analizy głównych założeń pakietu SES II wynika, iż opiera się on na czterech głównych filarach tj.:– skuteczność działań;

– technologie;

– bezpieczeństwo;

– przepustowość.Skuteczność działań.

Pierwszy filar wprowadza ulepszenia do obowiązujących przepisów na temat SES (zmienia je – lecz nie zastępuje), w tym wiążące cele w zakresie wydajności dla podmiotów zapewniających służby żeglugi powietrznej, funkcję zarządzania siecią europejską w celu zapewnienia spójności pomiędzy sieciami krajowymi oraz konkretny termin przed upływem którego państwa członkowskie mają zwiększyć wydajność, początkowo poprzez zastosowanie podejścia opartego na współpracy transgranicznej, określanej jako funkcjonalne bloki przestrzeni.Ponadto w nowym pakiecie kwestie ochrony środowiska stanowią centralne zagadnienie w ramach jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Oczekuje się jednocześnie, że poprawa zarządzania ruchem lotniczym przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, za które odpowiada lotnictwo. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż spodziewane są oszczędności rzędu do 10 % na jeden lot, co oznacza redukcję emisji CO2 do 16 mln ton rocznie i obniżenie rocznych kosztów o 2,4 mld EURO.Technologie.

Filar technologiczny skupia się na wprowadzeniu lepszych technologii. Celem programu SESAR, w którym uczestniczą wszystkie zainteresowane strony z sektora lotnictwa jest opracowanie i wdrożenie ogólnoeuropejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji. Po jego uruchomieniu możliwa będzie bezpieczna, zrównoważona i oszczędna obsługa coraz intensywniejszego ruchu lotniczego, którego wielkość ma wzrosnąć dwukrotnie do 2020 r.Bezpieczeństwo.

Filar bezpieczeństwa przewiduje zwiększenie zakresu odpowiedzialności Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego czego rezultatem będzie wprowadzenie precyzyjnych, jednolitych i wiążących zasad dotyczących bezpieczeństwa portów lotniczych, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej, a także dokładnego nadzoru nad ich wdrażaniem przez państwa członkowskie.Przepustowość.

Zadaniem ostatniego filaru, dotyczącego przepustowości portów lotniczych, jest rozwiązanie problemu niedostatku pasów startowych i urządzeń w portach lotniczych, który obecnie stwarza ryzyko poważnego ograniczenia przepustowości. Inicjatywa zmierza do lepszego skoordynowania przydziałów czasu na start i lądowanie przyznawanych operatorom statków powietrznych ze środkami z zakresu zarządzania ruchem lotniczym. Obejmuje ona także ustanowienie obserwatorium przepustowości portów lotniczych w celu pełnego zintegrowania portów w sieci lotniczej.Ponadto na obecnym etapie zakłada się, iż obecnie proponowany pakiet przepisów wejdzie w życie w roku 2009 r., a najpóźniej w 2010 r.W inicjatywę SES obecnie zaangażowanych jest 38 państw w tym 27 państw członkowskich UE, 9 państw z Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (Norwegia, Islandia i kraje Bałkanów Zachodnich) oraz Szwajcaria i Maroko.Podkreślenia wymaga także fakt, iż Francja która objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej z dniem 1 lipca br. na najbliższe półrocze zapowiada, iż tematyka związana z SES II jest obszarem któremu chce poświęcić najwięcej uwagi w trakcie swej Prezydencji.Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...