Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

SES – przyszłość i rola PAŻPKonferencja byłą między innymi wynikiem przygotowania i opublikowania Komunikatu KE nt. postępów w wykonaniu przepisów w ramach Jednolitej Przestrzeni Powietrznej z 20 grudnia 2007 roku i w dużej mierze zawierała przypomnienie kluczowych rekomendacji raportu Grupy Wysokiego Szczebla z lipca 2007 roku w odniesieniu do przyszłości europejskiego transportu lotniczego. Zagadnienie to wymaga również szczegółowej analizy oraz określenia spójnego stanowiska w Polsce, co poparte będzie dyskusją głównych jednostek w Polsce (PAŻP, ULC, MI, MON) na temat kierunków działań wskazanych w raporcie oraz ich realizacji a także skutków dla funkcjonowania systemu CNS/ATM w kraju.Główne konkluzje Komunikatu KE z grudnia 2007 roku, wskazują na konieczność podjęcia działań na rzecz rozwoju bardziej efektywnego rynku żeglugi powietrznej i pełnej realizacji projektu Jednolitej Przestrzeni Powietrznej, uwzględniając fakt wiodącej roli ANSP w tym zakresie. Projekt Jednolitej Przestrzeni Powietrznej wpisuje się w logikę funkcjonowania jednolitego rynku UE i tym samym oznaczać musi istnienie jednolitych przepisów prawnych. W celu poprawy jakości usług oraz ich efektywności (w tym poprzez działania integracyjne) PAŻP wspierała będzie działania prowadzące do eliminacji dublujących się lub pokrywających przepisów prawnych oraz popierała będzie dążenia, by tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione, stosować instrumenty o charakterze nieregulacyjnym. Ponadto Agencja aktywnie uczestniczyła dotychczas w pracach w obszarze SES oraz w przyszłości uczestniczyła będzie w wypracowaniu opinii Państwa odnośnie propozycji KE dotyczących drugiego pakietu przepisów w sprawie utworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES II package), rozszerzenia kompetencji EASA oraz w sprawie centralnego planu SESAR. Wydaje się zasadne podjęcie w kraju działań w celu zaktywizowania decydentów (m.in. polskich posłów w Parlamencie Europejskim, przedstawicieli w SSC) w trakcie prac legislacyjnych nad nowym pakietem SES – o czym dyskutowano między innymi w czasie niedawnego posiedzenia Komisji Sejmowej ds. Transportu, które odbyło się w centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym.Więcej informacji tutaj.
Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...