Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Staramy się o miliony z UE

25 mln zł dofinansowania może otrzymać Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z Funduszu Spójności UE. Agencja złożyła 28.02 br wniosek w trybie konkursowym o dofinansowanie dla projektu „Dostosowanie infrastruktury lotniczych urządzeń naziemnych do wymagań PBN (Performance Based Navigation)” w ramach Działania FENX.04.03 Infrastruktura lotnicza w TEN-T z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), finansowanego ze środków Funduszu Spójności UE.

Projekt ma na celu dostosowanie PAŻP do wymogów PBN (Rozporządzenie UE 2018/1048) i programu SESAR w zakresie utrzymanie sieci Minimum Operational Network poprzez realizację inwestycji CNS (Communication, navigation and surveillance): ILS/DME Bydgoszcz, DME Darłowo, Ośrodek Radiokomunikacyjny/DME Grudziądz, DME Jawor (Legnica), DME TMA Kraków-Katowice oraz DME Augustów (Suwałki), stanowiących elementy sieci Minimum Operational Network.

Rozporządzenie UE 2018/1048 nakłada na kraje członkowskie UE obowiązek korzystania w lotnictwie cywilnym z technik nawigacyjnych opartych wyłącznie o PBN (Performance Based Navigation) od 6 czerwca 2030 r. Koncepcja PBN została rozwinięta w ramach programu SESAR i jest głównym elementem koncepcji Zarządzania Przestrzenią Powietrzną. Projekt, realizując wymagania rozporządzenia PBN i usprawniając działanie europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym, wpisuje się w założenia programu SESAR: modernizacji systemu zarządzania ruchem lotniczym i tworzenia cyfrowej europejskiej przestrzeni powietrznej.

Cele projektu:

  • zapewnienie infrastruktury naziemnej CNS zgodnej z wymaganiami PBN (Rozporządzenie UE 2018/1048) i programu SESAR;
  • utrzymanie sieci MON (Minimum Operational Network),
  • zwiększenie bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej i zarządzaniem ruchem lotniczym,
  • ograniczenie wpływu na środowisko (redukcja emisji zanieczyszczeń, hałasu, spalin i zużycia paliwa; zmniejszenie oddziaływania elektromagnetycznego).

Projekt jest planowany do realizacji w latach 2023 – 2029. Budżet ogółem projektu wynosi 37mln PLN, a dofinansowanie 25 mln PLN (maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach naboru).

Jest to już trzecia perspektywa finansowa UE, w której PAŻP aplikuje o środki Funduszu Spójności. W ramach POIiŚ 2007-2013 Agencja pozyskała 289 mln PLN, w kończącym się POIiŚ 2014-2020 – 156 mln PLN dofinansowania.

 

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...