Status Prawny

UWAGA

Treść aktów prawnych zamieszczonych na stronach internetowych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej nie jest źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Polski są akty prawne ogłaszane zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. nr 62, poz. 718 z późn. zm.) oraz w Dzienniku Urzędowym UE. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych w oparciu o treść aktów prawnych publikowanych na stronach internetowych PAŻP.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast