Serwisy PANSA:

Status prawny

Treść aktów prawnych zamieszczonych na stronach internetowych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej nie jest źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Polski są akty prawne ogłaszane zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2019.1461 t.j. z dnia 2019.08.05) oraz w Dzienniku Urzędowym UE. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych w oparciu o treść aktów prawnych publikowanych na stronach internetowych PAŻP.

Nazwa dokumentuPobierz
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz.U.2021.260 z dnia 2021.02.09) z obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. (poz. 1967) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi PowietrznejPDF
Statut Polskiej Agencji Żeglugi PowietrznejPDF

Szukaj...