Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

CAT

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Jednym z kluczowych zadań PAŻP jest zarządzanie przestrzenią powietrzną, czym bezpośrednio zajmuje się komórka AMC (ang. Airspace Management Cell). Do AMC trafiają wnioski o rezerwację struktur przestrzeni powietrznej na potrzeby lotów szkolnych, pokazów lotniczych czy ćwiczeń wojskowych. Składać je może każdy użytkownik – zarówno cywilny jak i wojskowy. Personel operacyjny analizuje je wszechstronnie, w czym wspierany jest przez stworzony przez PAŻP system CAT (ang. Common Airspace Tool), użytkowany i oferowany obecnie w wersji 3.0.

System CAT umożliwia przyjmowanie i weryfikowanie rezerwacji struktur, a także usprawnia proces tworzenia i publikowania Planu Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (ang. Airspace Use Plan – AUP) – jednego z kluczowych dokumentów lotniczych wykorzystywanych przez użytkowników polskiego nieba. System CAT umożliwia sprawne zarządzanie strukturami zgodnie z koncepcją AFUA (ang. Advanced Flexible Use of Airspace), na poziomie przedtaktycznym i w czasie rzeczywistym – ich aktywację, dezaktywację czy zmianę parametrów wysokości. System CAT współpracuje ściśle z Network Managerem – europejskim systemem zarządzania ruchem lotniczym i dzięki połączeniu B2B Web Services wymienia automatycznie wszystkie informacje dotyczące aktywności struktur zawartych w AUP.

CAT

System CAT to duże ułatwienie dla zarządzających i użytkowników przestrzeni powietrznej. Dzięki nowoczesnemu ogólnodostępnemu interfejsowi webowemu (ang. Collaboration Human Machine Interface) każdy korzystający z serwisu PAŻP może zobaczyć w formie mapy wszystkie bieżące i planowane, nawet w długim okresie czasu, struktury oraz uzyskać informacje na ich temat.

CAT jako system stworzony i użytkowany przez zarządzającego przestrzenią powietrzną jest (cyber)bezpiecznym i modułowym rozwiązaniem dla cywilnych i wojskowych podmiotów, szczególnie z krajów charakteryzujących się dużym ruchem lotniczym i wysokim stopniem zróżnicowania struktur przestrzeni powietrznej. Architektura systemu CAT pozwala na jego pełne lub częściowe wdrożenie, zgodnie z aktualnymi i przyszłymi wymaganiami i potrzebami oraz dostosowanie ze względu na język i zmieniające się regulacje (np. różne prawo krajowe). Jednocześnie system CAT jest zgodny z istniejącymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (np. RODO) oraz kompatybilny z istniejącymi rozwiązaniami ATM (ang. Air Traffic Management) wykorzystywanymi przez cywilne i wojskowe podmioty zarządzające przestrzenią powietrzną i ruchem lotniczym (np. systemem PANDORA do wyświetlania informacji lotniczych i systemem PansaUTM do koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz cyfrowego zarządzania wnioskami i zgodami na loty w przestrzeni powietrznej).

System CAT to rozwiązanie bezpieczne, kompletne, elastyczne, spójne i otwarte na wymianę danych z innymi systemami, operacyjnie używane przez służby ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Services – ATS): kontrolerów ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Control – ATC) i służbę informacji lotniczej (ang. Flight Information Service – FIS), a także od 2005 roku przez komórkę AMC PAŻP. Od 2008 roku system CAT jest używany przez Polskie Siły Powietrzne.  

CAT jest systemem szczególnie przydatnym dla tych cywilnych i wojskowych podmiotów, które są odpowiedzialne za zarządzanie przestrzenią powietrzną o złożonej strukturze i jednocześnie dużym ruchu lotniczym – Jacek Wyrwich, Kierownik Działu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną, 22-letnie doświadczenie pracy w PAŻP.

Dla wojskowych użytkowników systemu CAT ważną cechą jest niezawodność, sprawdzona przez jedenaście lat prawie bezawaryjnego działania. Najważniejszym atutem systemu CAT jest aktualne zobrazowanie elementów przestrzeni powietrznej wykorzystywanych oraz planowanych do użycia przez Siły Zbrojne. Zwiększa to efektywność jej wykorzystania, a co najważniejsze wpływa na poprawę bezpieczeństwa wykonywania lotów w polskiej przestrzeni powietrznej – płk. Andrzej Cholewa, Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP.

Szukaj...