Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

7 Program Ramowy

Był największym systemem współfinansowania w zakresie badań i rozwoju technologicznego w EU w latach 2007-2013. Budżet programu wynosił 53 miliardy EUR, a poziom dofinansowania sięgał 75%, a nawet 100% kosztów kwalifikowalnych. Ze względu na dziedziny naukowe uznane za najważniejsze dla rozwoju Europy i szczególnie wspierane poprzez 7.PR, program ten był skierowany przede wszystkim do instytucji naukowych i uczelni technicznych oraz indywidualnych pracowników naukowych. W perspektywie 2014-2020 został zastąpiony programem Horyzont 2020. W ramach 7. Programu Ramowego w latach 2007-2013 współfinansowano m.in. projekty PAŻP: SHERPA, HEDGE i HEDGE NEXT.

Projekty PAŻP w 7 PRBudżet PAŻP (€)Dotacja (€)
SHERPA (SUPPORT AD-HOC TO EASTERN REGION PRE-OPERATIONAL ACTIONS IN GNSS35 85619 986
HEDGE (Helicopter Deploy GNSS in Europe)99 63769 746
HEDGE Next (Helicopter Deploy GNSS in Europe – NEXT)41 85629 299
 177 350119 031

SHERPA (Support ad-Hoc to Eastern Region Pre-operational Actions in GNSS)

Projekt polegał na organizacji cyklu warsztatów i spotkań dedykowanych dla szeroko rozumia­nego środowiska lotniczego Europy Środkowej i Wschodniej (z Polski, Estonii, Bułgarii, Grecji i Turcji), w celu zbadania możliwości i następnie harmonizacji metod wdrożenia GNSS w ww. krajach; w wyniku zrealizowanego projektu potwierdzo­na została możliwość wykonania walidacji i opublikowania procedury podejścia do lądowania LPVGNSS w najbliższym czasie.

Projekt realizowany był w okresie 03.2012 – 09.2013
Budżet projektu: 790 723 EUR
Dofinansowanie (50%): 515 366 EUR

HEDGE (Helicopter Deploy GNSS in Europe)

Projekt miał na celu opracowanie i demonstrację nowych procedur podejścia śmigłowców, a także innych aplikacji EGNOS dla lotnictwa. EGNOS (europejski system wspomagania satelitarnego) służy usprawnieniu GPS, aby uczynić go bardziej dokładnym i zwiększyć jego integralności i dostępności do zastosowań w lotnictwie.

Projekt realizowany był w okresie 06.2009 – 08.2011
Budżet projektu: 1 214 760 EUR
Dofinansowanie (50%)  846 211 EUR

HEDGE Next (Helicopter Deploy GNSS in Europe – NEXT)

Projekt, w polskiej części, polegał na opracowaniu procedur podejść do lądowania opartych o GPS na lotnisku Warszawa Babice; projekt finansowany był ze środków GSA (Euro­pean GNSS Agency); przy jego realizacji PAŻP współpracował z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym i lotniskiem Warszawa Babice PILDOLABS z Hiszpanii i HELIOS z Wielkiej Brytanii.

Projekt realizowany był w okresie 01.2012 – 06.2014
Budżet projektu: 1 370 000 EUR
Dofinansowanie (50%)  791 000 EUR