Serwisy PANSA:

Janusz Janiszewski powołany na stanowisko p.o. Prezesa PAŻP

Jak państwo wiecie, były Prezes Agencji Pan Janusz Niedziela podał się do dymisji. Została ona przyjęta w piątek przez Prezesa Rady Ministrów, który, na wniosek Ministra Infrastruktury, powierzył wykonywanie obowiązków Prezesa Panu Januszowi Janiszewskiemu. Współpracujemy z Panem Januszem Janiszewskim w ramach Zespołu Doradczego ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ze swej strony mogę tylko wyrazić radość, że ta kandydatura spotkała się z aprobatą zarówno Ministra Infrastruktury jak i Prezesa Rady Ministrów. (…) PAŻP jest instytucją, która ma olbrzymie znaczenie dla lotnictwa w Polsce nie tylko z punktu widzenia naszych planów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym, ale także jeśli chodzi o rozwój sektora bezzałogowych statków powietrznych – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Mikołaj Wild.Obejmujący obowiązki Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski powiedział: Podstawową misją i głównym celem Agencji jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. To jest nasz priorytet. Nasze inwestycje oraz działania będą ukierunkowane na realizację tego celu. Polska i cały transport lotniczy odnotowuje największy wzrost ruchu lotniczego. Jesteśmy krajem rozwijającym się w szybkim tempie, dlatego strategia Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz całego rynku transportu lotniczego musi być dostosowana do potrzeb najbliższych 15 – 20 lat. Naszym celem strategicznym będzie ugruntowanie silnej pozycji Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na arenie międzynarodowej, w tym w szczególności w ramach Jednolitego Europejskiego Nieba. Jesteśmy szóstym krajem Unii Europejskiej i naszą ambicją jest to, aby Polska i PAŻP stały się jednym z głównych liderów rynku zarządzania ruchem lotniczym – podsumował Janiszewski.Kierujący PAŻP podkreślił, że do głównych priorytetów Agencji należeć będzie zapewnienie odpowiednich służb i infrastruktury w Centralnym Porcie Komunikacyjnym, a także budowa nowoczesnych systemów zarządzania ruchem lotniczym, w tym bezzałogowych statków powietrznych.***Janusz Janiszewski jest absolwentem Akademii Sztuki Wojennej (dawniej AON) na kierunku: Zarządzanie ruchem lotniczym, ukończył również studia ekonomiczne we Wrocławiu.Od 18 lat jest kontrolerem ruchu lotniczego i posiada unikalną, ekspercką wiedzę i doświadczenie z obszaru planowania, rozwoju i zarządzania ruchem lotniczym. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił odpowiedzialne funkcje menadżerskie i zarządcze w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Ponadto jest stałym członkiem Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, odpowiedzialnym za kwestie związane z rozwijaniem infrastruktury w związku z planowaną rozbudową sieci lotnisk w Polsce.Od 2015 roku pełnił funkcję Dyrektora Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej PAŻP zarządzającego strategicznymi obszarami definiującymi funkcjonowanie i planowanie rozwoju Agencji. Jest także czynnie zaangażowany w rozwój Agencji na arenie międzynarodowej, pełniąc liczne funkcje w gremiach międzynarodowej współpracy środowiska zarządców ruchu lotniczego na świecie, między innymi jako: Zastępca Przewodniczącego Komitetu Koordynującego GATE ONE, członek grup roboczych Komisji Europejskiej, członek grup roboczych CANSO, członek grup zadaniowych EUROCONTROL, Dyrektor Biura Zarządu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej. W swojej pracy zawodowej inicjował i przeprowadzał liczne projekty innowacyjne, operacyjne i biznesowe dotyczące racjonalizacji i optymalizacji funkcjonowania PAŻP.W latach 2015-2017 Janusz Janiszewski był odpowiedzialny za skuteczne przeprowadzenie procesu rewizji Planu Skuteczności Działania Służb Żeglugi Powietrznej na lata 2015-2019. Przygotowane i przedstawione na forum Unii Europejskiej rozwiązania zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską i wprowadzone w życie w 2017 roku. Zakończony sukcesem proces rewizji Planu Skuteczności Działania Służb Żeglugi Powietrznej zapewnił finansowanie kluczowych zadań inwestycyjnych gwarantujących bezpieczeństwo i płynność ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...