Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Cele

Korzyści płynące z realizacji projektu:

 • zwiększenie pojemności i przepustowości,
 • zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa,
 • zmniejszenie opóźnień,
 • redukcja długości lotów,
 • optymalizacja kosztów przelotów,
 • zmniejszenie negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko naturalne,
 • wzrost konkurencyjność usług oferowanych przez PAŻP,
 • wzrost konkurencyjności usług w polskich portach lotniczych.

Realizacja w latach 2017 – 2016 ponad stu obiektów oraz systemów infrastruktury technicznej łączności, nawigacji i dozorowania rozmieszczonych na obszarze całego kraju pozwoliła na wprowadzenie podziału pionowego polskiej przestrzeni powietrznej.

Dzięki pionowemu podziałowi wyodrębniono nowe sektory, którymi można elastycznie zarządzać. Mogą one być dowolnie konfigurowane i uruchamiane w sytuacji wzrastającego natężenia ruchu. Pozwala to na zwiększenie liczby statków powietrznych jednocześnie poruszających się po polskim niebie.

Zwiększenie przepustowości oraz pojemności przestrzeni powietrznej w istotny sposób wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie efektywności wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej w stale rosnącym ruchu lotniczym nad Polską.

Kluczowe działania w sferze operacyjnej

Kolejnym rezultatem projektu jest uruchomienie nowych systemów lądowania według wskazań przyrządów (ILS/DME) i zapewnienie optymalizacji ruchu statków powietrznych w ruchu okołolotniskowym oraz możliwość wykonywania operacji lądowania w okresie pogorszonych warunków meteorologicznych w portach lotniczych:

 • Warszawa RWY 33
 • Warszawa RWY 11
 • Katowice
 • Wrocław
 • Gdańsk
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Lublin

Zgodność projektu z celami strategicznymi:

 • Strategii Rozwoju Kraju: „poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”,
 • Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia: „budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”
 • POIiŚ 2007-2013: podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”.

Realizacja projektu ma długofalowe oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Korzyści płynące z realizacji projektu obejmują wszystkich interesariuszy polskiego sektora lotniczego, w szczególności linie lotnicze oraz pasażerów. Realizacja projektu w pośrednim stopniu wpłynęła na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie zwiększenia przepustowości w portach lotniczych.