Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Fundusz Spójności

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Jest to jeden z programów operacyjnych służących do osiągnięcia celów NSRO przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi ponad 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce (zgodnie z wersją POIiŚ 3.0 z 21 grudnia 2011 r.). W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

 • Wartość całkowita programu: 37,7 mld euro
 • Wkład unijny: 28,3 mld euro
 • Wkład krajowy: 9,4 mld euro

Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco:

 • transport – 19,6 mld euro
 • środowisko – 5,1 mld euro
 • energetyka – 1,7 mld euro
 • szkolnictwo wyższe – 586,5 mln euro
 • kultura – 533,6 mln euro
 • zdrowie – 395,5 mln euro
 • pomoc techniczna – 581,3 mln euro

W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów. Jednym z największych jest Priorytet VI „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T”. Na jego realizację przeznaczono 10 596,3 mln. Głównym celem POIiŚ jest „podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy jednoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”.
„Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych poprzez rozwój […] lotniczej sieci TEN-T”. ten będzie realizowany poprzez dwa cele szczegółowe, w tym:

 • „poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu, nośności i jakości dróg sieci TEN-T w ruchu tranzytowym, połączeniach między dużymi miastami kraju, w tym głównymi ośrodkami Polski wschodniej, oraz przejazdów przez miasta”,
 • „zwiększenie przepustowości portów lotniczych znajdujących się w sieci TEN-T i przepustowości polskiej przestrzeni powietrznej oraz zapewnienie wysokiego standardu świadczonych usług.

Działania podejmowane w ramach Projektu oraz jego rezultaty wpłyną znacząco na realizację celów osi priorytetowej VI, a tym przyczynią się do osiągnięcia celów programu operacyjnego. Zakres projektu jest w pełni spójny z typami projektów wskazanych w ramach POIiŚ.

Produkty realizacji Projektu z „Katalogu wskaźników obowiązkowych” dla działania 6.3:

 • liczba przebudowanych lotnisk – 8 szt.;
 • przyrost liczby sektorów możliwych do otwarcia w FIR Warszawa – wartość w roku docelowym (od 2015 r.) – minimum 12 sektorów
 • przyrost ilości dróg startowych lotnisk ze zmodernizowanym systemem pozwalającym na precyzyjne lądowanie (system lądowania według wskazań przyrządów) – wartość w roku docelowym 9