Serwisy PANSA:

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Planu Skuteczności Działania na lata 2020-2024.

Prezes ULC jako gospodarz spotkania przedstawił zgromadzonym uwarunkowania lokalne mające wpływ na kształt planu skuteczności działania na trzeci okres odniesienia, a w szczególności na wymierne wartości celów dla każdego obszaru.Do najważniejszych uwarunkowań lokalnych zaliczono:

• geopolityczne położenie Polski, w tym wpływ ruchu spoza UE oraz duży wzrost ruchu lotniczego, znacznie przewyższający prognozy STATFOR w wariancie bazowym,

• współpracę z Menadżerem Sieci w ramach inicjatywy odciążających najbardziej zatłoczone rejony europejskiej przestrzeni powietrznej, mającą na celu unikanie wzrostu opóźnień w Europie,

• obecną sytuację makroekonomiczną kraju, uwzględniającą warunki rynku pracy,

• projekt nowego Centralnego Portu Komunikacyjnego.Przedstawiciele ULC i PAŻP omówili zapisane w projekcie propozycje celów dla kluczowych wskaźników skuteczności działania służb żeglugi powietrznej dla czterech obszarów: bezpieczeństwo, ochrona środowiska, przepustowość i efektywność kosztowa. W zaprezentowanej prezentacji przedstawione zostały uwarunkowania operacyjne, plany rozwoju służb żeglugi powietrznej oraz plany inwestycyjne, a także uwarunkowania finansowe i wynikający z nich poziom kosztów niezbędny do zapewnienia oczekiwanego poziomu jakości usług.Jak podkreślał prezes PAŻP Janusz Janiszewski, podstawowym celem Agencji w kolejnych latach, stanowiącym założenie leżące u podstaw przygotowanego przez ekspertów PAŻP i przekazanego do ULC w maju tego roku planu finansowego, jest zapewnienie oczekiwanej jakości usług, wyrażanej w szczególności poziomem opóźnień. Realizacja tego celu wymaga wzrostu wydatków na inwestycje oraz pozyskiwanie i szkolenie nowych kontrolerów ruchu lotniczego, co zostało odzwierciedlone w przekazanym do ULC planie finansowym, który zakłada utrzymanie stabilnego poziomu finansowania Agencji uwzględniającego potrzeby rozwojowe.Przedstawiciele PAŻP odpowiedzieli na pytania zgłoszone przez interesariuszy i wyrazili gotowość do uzupełnienia informacji, gdyby pojawiły się jakieś dodatkowe pytania po spotkaniu.Po analizie komentarzy zgłoszonych w trakcie konsultacji opracowany zostanie projekt planu skuteczności działania dla Polski na trzeci okres odniesienia, który po akceptacji na szczeblu krajowym będzie przekazany Komisji Europejskiej do oceny.Plany skuteczności działania są sporządzane na szczeblu krajowym przez krajowe organy nadzoru i zawierają między innymi wiążące krajowe docelowe parametry skuteczności działania (cele), koszty ustalone trasowych i terminalowych służb żeglugi powietrznej, ustanowione systemy zachęt, trasowe i terminalowe prognozy ruchu oraz informacje o znaczących inwestycjach.


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...