Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2007.10.18, 13:40

Opłaty za korzystanie z polskiej przestrzeni powietrznej

zdj

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1749/2006 ustanawiające wspólny schemat opłat za korzystanie z żeglugi powietrznej.

Rozporządzenie to określa zasady ustalania stawek jednostkowych opłat nawigacyjnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2008 r. oraz zasady ich kalkulacji.

Zgodnie z europejskimi regulacjami opłaty nawigacyjne muszą być ustalane w oparciu o koszty ponoszone w związku z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej. Składają się na nie pełne koszty funkcjonowania instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej - Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz część kosztów związana z działalnością krajowej władzy nadzorującej - Urzędu Lotnictwa Cywilnego*.

Rozporządzenie określa zarówno metodologię ustalania stawki jednostkowej opłaty, jak i sposób kalkulacji opłaty za lot (w oparciu o współczynnik wagowy statku powietrznego oraz długość lotu). Precyzuje również zakres informacji, jakie wraz z proponowanymi stawkami opłat, muszą zostać udostępnione przewoźnikom w trakcie konsultacji. Wprowadza ponadto system nadzoru nad zgodnością opłat z przepisami rozporządzenia, realizowany przez krajowe władze nadzorujące oraz Komisję Europejską.

Rozporządzenie, zgodnie z zasadami prawa Unii Europejskiej, jest aktem bezpośrednio stosowanym w krajowym porządku prawnym i ma pierwszeństwo w przypadku kolizji z normami prawa krajowego.

W związku z powyższym, opłaty nawigacyjne pobierane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r. muszą być ustalane zgodnie z przepisami rozporządzenia wspólnotowego ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej.

Opłaty nawigacyjne są to opłaty pobierane od użytkowników przestrzeni powietrznej (przewoźników i innych użytkowników statków powietrznych) za zapewnienie służb żeglugi powietrznej.

Istnieją dwa rodzaje opłat nawigacyjnych: terminalowe i trasowe.

Opłaty terminalowe zapewniają PAŻP zwrot kosztów związanych z zapewnieniem służb kontroli lotniska, lotniskowych służb informacji powietrznej oraz służb ruchu lotniczego obsługujących przyloty i odloty statków powietrznych na lotnisku oraz w przydzielonej mu przestrzeni powietrznej.

Opłaty trasowe obejmują koszty, związane z zapewnieniem służb kontroli obszaru w przestrzeni powietrznej innej niż ta, która przydzielona jest danemu lotnisku oraz koszty związane ze świadczeniem pozostałych usług.

Przepisy Rozporządzenia stanowią, że koszty trasowe służb żeglugi powietrznej finansowane są z opłat trasowych, a koszty terminalowe finansowane są z opłat terminalowych i/lub innych przychodów.

* Do podstawy kosztowej opłat nawigacyjnych mogą być wliczane tylko te koszty, które są ponoszone przez ULC w związku z realizacją funkcji związanych z zapewnieniem żeglugi powietrznej, a więc funkcji nadzorczych w rozumieniu przepisów dotyczących tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni powietrznej oraz bieżącego nadzoru nad realizacją zadań przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego, współpraca Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
powrót