Aktualności

czerwiec 2015
Podpodpisanie umowy

17.06.2015 roku został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie, podpisany w siedzibie PAŻP prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalenę Jaworską oraz dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Pawła Szaciłłę. W ramach wprowadzanych zmian w umowie głównej zwiększyła się liczba zadań realizowanych przez PAŻP, do listy współfinasowanych w ramach POIiŚ 2007-2013 dodane zostały inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu lotniczego oraz usprawniające żeglugę powietrzną w polskiej przestrzeni powietrznej. Jedenasty wniosek o płatność został złożony w CUPT. Trwa jego ocena.

Komunikat prasowy

marzec 2015

Dziesiąty wniosek o płatność został złożony w CUPT.

grudzień 2014

Dziewiąty wniosek o płatność został złożony w CUPT. Do końca 2014 r. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła łącznie dziewięć wniosków o płatność w ramach realizacji projektu, przedkładając wydatki kwalifikowalne w wysokości 186,5 mln PLN, pozyskując prawie 149 mln PLN dofinansowania.

wrzesień 2014

Ósmy wniosek o płatność został złożony w CUPT.

czerwiec 2014

13.06.2014 Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą dofinansowanie z Funduszu Spójności dla projektu "Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym". Siódmy wniosek o płatność został złożony w CUPT.

marzec 2014

Szósty wniosek o płatność został złożony w CUPT.

styczeń 2014

Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego dla dużego projektu został złożony do Komisji Europejskiej. Obecnie trwają konsultacje, prowadzące do wydania decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowaniu projektu.

grudzień 2013

Piąty wniosek o płatność został złożony w CUPT.
W pierwszym roku po podpisaniu umowy o dofinansowanie i przedłożeniu do CUPT pięciu wniosków o płatność, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej pozyskała ponad 124 miliony PLN dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu.

wrzesień 2013

Czwarty wniosek o płatność został złożony w CUPT.

czerwiec 2013

Trzeci wniosek o płatność został złożony w CUPT.

marzec 2013

Drugi wniosek o płatność został złożony w CUPT.

luty 2013

Kontrola doraźna realizacji działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzona przez CUPT na miejscu realizacji projektu nie stwierdziła nieprawidłowości.

grudzień 2012

07.12.2012 w siedzibie CUPT podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym” nr POIS.06.03.00-00-009/11-00, realizowanego w ramach POIiŚ 6.3 przez Instytucję Wdrażającą- Centrum Unijnych Projektów Transportowych, reprezentowane przez p.o. Dyrektora, p. Pawła Szaciłło i Beneficjenta- Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, reprezentowaną przez Prezesa, p. Krzysztofa Banaszka.
07.12.2013 uruchomiona zostaje strona internetowa projektu http://www.pansa.pl/poiis
14.12.2012 został złożony pierwszy wniosek o płatność w CUPT.

wrzesień 2012

Powołany został Kierownik i Zespół do realizacji umowy o   Dofinansowanie projektu „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym”.

kwiecień 2010

Przygotowane zostało studium wykonalności dla projektu.

kwiecień 2007

Początek realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu.


© Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 2012-2014