Cele


Projekt „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym” obejmuje inwestycje w nową i zastąpienie starej infrastruktury i systemów mających na celu, tj.:

  • utrzymanie i podniesienie bezpieczeństwa ruchu lotniczego poprzez spadek ryzyka zderzenia samolotów podczas przelotu, ruchu okołolotniskowego oraz ruchu naziemnego;
  • zwiększenie przepustowości oraz pojemności polskiej przestrzeni powietrznej;
  • zmniejszenie negatywnego wpływu transportu lotniczego na środowisko naturalne.

Korzyści płynące z realizacji projektu mają charakter długofalowy i obejmują wszystkich interesariuszy polskiego sektora lotniczego (w szczególności linie lotnicze oraz pasażerów), jak również całą polską gospodarkę oraz środowisko w skali lokalnej, krajowej i globalnej.

Wdrożenie projektu, wraz z szeregiem innych inwestycji prowadzonych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, będzie miało znaczący wpływ na modernizację infrastruktury nawigacyjnej w Polsce. W rezultacie, poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej zarówno całego kraju, jak i wybranych regionów, będzie przyczyniać się do wzrostu gospodarczego, zwiększania konkurencyjności i zatrudnienia.
Cele projektu są spójne z założeniami POIiŚ zarówno w zakresie transportu jak i ochrony środowiska. Osiągniecie wskaźników produktu i rezultatu założonych w ramach projektu przyczyni się do realizacji celów Programu Operacyjnego.

Beneficjenci projektu:
Linie lotnicze, lotnictwo ogólne oraz wojskowi użytkownicy przestrzeni powietrznej. Zgodnie z przyjętą prognozą ruchu, w roku 2020 w polskiej przestrzeni powietrznej odbędzie się blisko 1 108 tys. lotów statków powietrznych, z których większość będzie korzystać z tworzonej dzięki realizacji projektu infrastruktury nawigacyjnej. Ponadto, w roku 2020 na istniejących obecnie lotniskach odbędzie się ponad 473 tys. operacji, w przypadku których użytkownicy będą korzystać z infrastruktury stworzonej dzięki realizacji projektu.

Pośrednimi beneficjentami wdrożenia projektu będą wszyscy pasażerowie korzystający z polskiej przestrzeni powietrznej. Szacuje się, iż w roku 2020 będzie to blisko 40 mln pasażerów na istniejących obecnie lotniskach w Polsce oraz kilkakrotnie większa liczba pasażerów przelatujących nad Polską.

Realizacja projektu przyniesie korzyści mieszkańcom Polski m.in. poprzez poprawę dostępności transportowej oraz likwidację barier infrastrukturalnych w regionie, a także rozwój turystyki.© Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 2012-2014