Serwisy PANSA:

Jak korzystać z PansaUTM

Na tej stronie dowiesz się jak złożyć planu lotu, aby otrzymać warunki na wykonywania lotów oraz zgodę PAŻP.

Zanim utworzysz pierwszą misję utwórz i uzupełnij swój profil w systemie PansaUTM o posiadane uprawnienia (numer Operatora BSP nadany przez ULC oraz uprawnienia wydane przez ULC zgodnie z przepisami unijnymi lub indywidualną zgodę Prezesa ULC).

Podczas tworzenia profilu uzupełnij dokumenty zgodnie z poniższym schematem:

Nazwa w PansaUTM Nazwa zasobu w PansaUTM Co należy podać / dodać do zasobów 
Dane Operatora BSP  UAS_OPERATOR_ID 
 • W polu ID certyfikatu: należy wpisać nr operatora 
 • Jako załącznik: zrzut ekranu z profilu operatora na stronie ULC z widocznym numerem operatora, dla którego zostało wydane potwierdzenie oraz informacją (jeśli posiada je operator) o zweryfikowanych oświadczeniach. 
 • W polu Ważny do: należy wpisać datę ważności potwierdzenia rejestracji operatora 
Dane Pilota UAS_PILOT_ID 
 • W polu ID certyfikatunależy wpisać podać nr pilota 
 • Jako załącznik: zrzut ekranu z profilu pilota na stronie ULC z widocznym numerem pilota oraz informacją o posiadanych kompetencjach (podświetlone pola) 
 • W polu Ważny do: należy wpisać datę ważności profilu pilota 
Dane BSP  
 • poprawny i pełny nr seryjny 
 • zdjęcie numeru seryjnego umieszczonego na BSP 
 • w przypadku własnych konstrukcji: numer kontrolera lotu i/lub aparatury sterującej wraz ze zdjęciami 

Pamiętaj o wprowadzaniu poprawnych ID certyfikatów, zgodnych z rzeczywistością dat ważności i załączeniu zdjęć lub zrzutów ekranowych, które jednoznacznie pokazują, że to są Twoje uprawnienia lub przesłane do Ciebie dokumenty!

Uzupełnij profil o posiadane bezzałogowe statki powietrzne. Pamiętaj o podaniu numeru seryjnego, załączeniu jego zdjęcia oraz wprowadzeniu danych technicznych.

Zanim przejdziesz dalej upewnij się, że przesłałeś do weryfikacji w CAA wszystkie posiadane w profilu pilota certyfikaty (CERTYFIKATY -> EDYTUJ -> WERYFIKUJ W CAA) oraz wprowadzone do systemu drony (DRONY-> EDYTUJ -> WERYFIKUJ W CAA).

Planujemy misję

Krok 1: Nazwa i typ misji

Nazwa (wpisz dowolną, wybraną przez siebie nazwę)
Typ (wybierz typ lotu który zamierzasz wykonać z uwzględnieniem posiadanych uprawnień i dopuszczeń do NSTS):
Wybierz VLOS dla lotów VLOS w kategorii otwartej lub szczególnej lub BVLOS dla lotów BVLOS w kategorii szczególnej.

Krok 2: Czas trwania

Określ jak najbardziej precyzyjny czas trwania misji- nie może być on dłuższy niż 1 dzień; Złóż plan misji min. 24 godziny (jeden dzień roboczy) przed planowanymi lotami VLOS w kategorii otwartej i szczególnej oraz min. 3 dni robocze (72 godziny) wcześniej w przypadku lotów BVLOS w kategorii szczególnej. 

Krok 3: Informacje dodatkowe
 • Jeśli zamierzasz wykonywać loty powyżej 50 m AGL wpisz w polu Krótki opis zdanie: „Loty do ….m AGL”.
 • Jeśli zamierzasz wykonywać loty w kategorii otwartej wpisz w polu Krótki opis zdanie: „Wykonuję loty w kategorii A1 / A2 / A3 / w oparciu o przepisy przejściowe artykułu 22”.
 • Jeśli zamierzasz wykonywać loty w kategorii szczególnej wpisz w polu Krótki opis zdanie: „Wykonuję loty w oparciu o Krajowy Scenariusz Standardowy (NSTS-ox) / Zgodę ULC / LUC”.
Krok 4: Cel lotu
 • Jeśli zamierzasz wykonywać loty w kategorii otwartej wybierz „sportowo-rekreacyjny”.
 • Jeśli zamierzasz wykonywać loty VLOS w kategorii szczególnej wybierz “inny niż sportowo-rekreacyjny”.
 • Jeśli zamierzasz wykonać lot BVLOS wybierz lot BVLOS specjalistyczny, automatyczny lub szkolny (podmioty szkoleniowe).
 • Do wykonywania lotów BVLOS o charakterze operacyjnym dopuszczone są podmioty posiadające odpowiednie zgody ULC.
Krok 5: Statki powietrzne
 • Jeśli zamierzasz wykonywać loty w kategorii otwartej wybierz „sportowo-rekreacyjny”.
 • Jeśli zamierzasz wykonywać loty VLOS w kategorii szczególnej wybierz “inny niż sportowo-rekreacyjny”.
 • Jeśli zamierzasz wykonać lot BVLOS wybierz lot BVLOS specjalistyczny, automatyczny lub szkolny (podmioty szkoleniowe).
 • Do wykonywania lotów BVLOS o charakterze operacyjnym dopuszczone są podmioty posiadające odpowiednie zgody ULC.
Krok 6: Obserwatorzy i załączniki

Uzupełnij dane ew. obserwatorów. Jeśli chcesz wykonać loty nad terenem lotniska, załącz pisemną zgodę Zarządzającego danym Portem Lotniczym. Jeśli planujesz loty BVLOS w DRA-R MCTR załącz zgodę zarządzającego lotniskiem wojskowym. 

Krok 7: Edytor graficzny misji

Narysuj swoją misję. Pamiętaj, że maksymalna wysokość lotów w kategorii otwartej i szczególnej, gdy loty są wykonywane w oparciu o NSTS to 120 m AGL.

Loty należy planować tak, aby spełniały one wymogi określone w poszczególnych podkategoriach kategorii otwartej, art. 22 Rozporządzenia EU 2019/947 (okres przejściowy) lub były zgodne z wymogami dotyczącymi zachowania odległości od ludzi oraz zabudowań zapisanymi w odpowiednim NSTS lub Zezwoleniu na operację ULC w przypadku lotów w kategorii szczególnej. Zaplanuj maksymalnie 3 rejony lotu w ramach jednego planu lotu. 

Krok 8: Sprawdź poprawność zaplanowanej misji zgodnie z poniższa tabelą
Krok Kategoria otwarta Kategoria szczególna
1. Nazwa i typ misji VLOS VLOS/BVLOS
2. Czas trwania Zaplanuj lot na min. 24 godziny wcześniej Zaplanuj lot:
VLOS min. 24 godziny wcześniej
BVLOS min. 3 dni wcześniej
3. Informacje dodatkowe „Wykonuję loty w kategorii otwartej w oparciu przepisy przejściowe art. 22 rozporządzenia (UE) 2019/947” „Wykonuję loty w kategorii szczególnej w oparciu o NSTS / zgodę ULC / LUC”
4. Cel lotu sportowo-rekreacyjny VLOS: inny niż sportowo-rekreacyjny
BVLOS: specjalistyczny / automatyczny / szkoleniowy (podmioty szkoleniowe) / operacyjny (podmioty dopuszczone przez ULC)
5. Statki powietrzne sprawdź czy zgodny z kategorią Sprawdź, czy zgodny z zapisami w danym NSTS lub Zezwoleniem na operację ULC
6. Obserwatorzy i załączniki   załącz potwierdzenie przyjęcia przez ULC informacji o wykonywaniu lotów zgodnie z NSTS lub zgodę ULC
7. Edytor graficzny misji maks. 120 m AGL maks. 120 m AGL jeśli wykonywany w ramach NSTS
Krok 9: Wyślij misję do akceptacji PAŻP i oczekuj na odpowiedź

Loty BVLOS

Plany misji BVLOS w krótkim opisie planu lotu powinny zawierać:  
 1. Informację o krajowym scenariuszu (NSTS-0X) według, którego są wykonywane loty lub informację, że loty są wykonywane zgodnie z zezwoleniem na operację wydanym przez Prezesa ULC, które powinno być załączone do planu misji. 
  • Współrzędne oraz promień okręgu, w którym zawiera się zaznaczony w planie misji rejon lotu, zapisane w układzie WGS-84 oraz formacie XX°XX’XX”N XXX°XX’XX”E (stopnie, minuty, sekundy). Promień proszę podawać w metrach: np. 52°11’11″N 020°11’11″E 500M 
  • Zawsze numer operatora, dla którego wykonywany jest lot. Jeżeli numer operatora jest inny niż ten wydany na Twoje nazwisko (i wprowadzony do PansaUTM) to w takim przypadku do KAŻDEGO składanego planu misji BVLOS pilot ma załączyć zrzut ekranu z profilu operatora, dla którego wykonuje lot, widniejącego na stronie ULC (drony.ulc.gov.pl).
   Proszę pamiętać, że ma być widoczny nr operatora oraz – jeśli lot wykonywany jest w oparciu o krajowy scenariusz standardowy NSTS 
   – powinny być podświetlone na zielono kafelki potwierdzające odbiór przez ULC i kompletności oświadczenia Operatora BSP o zgodności operacji z krajowym scenariuszem standardowym. 
  •  Jeśli loty trwają kilka dni proszę podać w opisie ramy czasowe, w których faktycznie będą się one odbywać. W inny wypadku opublikowane przez PAŻP ostrzeżenie nawigacyjne DRA-I będzie informować o możliwej aktywności non stop. 
  • Misje BVLOS w przestrzeni kontrolowanej CTR należy składać na każdy dzień z osobna. 
  • Przykład: Lot zgodnie z NSTS-05 dla operatora POLabc1234de56fgh. Rejon lotu: 52°11’11″N 020°11’11” 500M. Loty w godzinach 8-16.
 2. Misje BVLOS należy składać 3 dni robocze (72 godziny) przed planowanym terminem rozpoczęcia lotów.  
 3. Misje niezachowujące wymaganego terminu lub z opisem zawierającym błędy będą odrzucane z przyczyn formalnych bez rozpatrywania merytorycznego. 
Kto planuje misję w PansaUTM?

Misję w systemie PansaUTM planuje zawsze pilot posiadający telefon z aplikacją DroneRadar i numerem zarejestrowanym w PansaUTM. Wpisuje w swoim profilu wszystkie drony, którymi zamierza wykonywać loty. Kilku pilotów może mieć wpisane w swoich profilach te same drony należące do jednego operatora. 

WAŻNE! Jeżeli pilot wykonuje lot dla innego operatora niż on sam (czyli dla osoby lub podmiotu, które mają inny numer operatora niż ten wydany na nazwisko pilota i wprowadzony do PansaUTM) to w takim przypadku do KAŻDEGO składanego planu misji pilot ma załączyć zrzut ekranu z profilu operatora, dla którego wykonuje lot, widniejącego na stronie ULC (drony.ulc.gov.pl). Tym samym przedstawia PAŻP informacje o zaakceptowanych przez ULC oświadczeniach o operacjach NSTS.

Jeśli loty mają być wykonywane w kategorii szczególnej na podstawie Zezwolenia na operację, Pilot załącza w planie misji Zezwolenie na operację ULC, którą uzyskał Operator

W sytuacjach krytycznych, jak np. konieczność natychmiastowego lądowania, powyższa procedura daje możliwość kontaktu Służb Ruchu Lotniczego bezpośrednio z Pilotem. 

Robiąc Check-In Pilot wpisuje w aplikacji DroneRadar, w polu UAS official ID numer Operatora, dla którego wykonuje loty.

UWAGA: PAŻP zastrzega sobie prawo do niewydania zgody na loty:

 • w promieniu 6 km od granic lotniska objętego strefą CTR;
 • w promieniu 1-6 km od granic lotniska objętego strefą CTR dla lotów w kategorii Otwartej powyżej 50 m AGL;
 • w promieniu 1 km od granic lotniska objętego strefą CTR dla lotów w kategorii Otwartej;
 • powyżej 6 km od granic lotniska objętego strefą CTR przy lotach powyżej 100 m nad poziomem terenu (AGL);
 • w przypadku przelotu BSP  w odległości 50 m w poziomie od sztucznej przeszkody o wysokości przekraczającej 105 m nawet w przypadku posiadania zgody na lot Zarządzającego daną przeszkodą (np. administratora budynku);
 • w przypadku podania zbyt dużej wysokości lotu;
 • w przypadku nieposiadania wymaganych uprawnień do wykonania lotu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • nie posiadania zgody na lot w innej strefie stałej lub czasowej znajdującej się w obszarze misji;
 • nie dodanie typu BSP (kategoria wagowa ma wpływ na zgodę).
 • w przypadku podania zbyt dużej wysokości lotu;
 • zbyt dużego rejonu lotu w przestrzeni kontrolowanej
 • braku poprawnego opisu misji BVLOS
 • zbyt późnego złożenia planu misji
 • lotu VLOS zadeklarowanego na kilka dni

Przed wykorzystaniem systemu PansaUTM zapoznaj się z podręcznikami użytkownika:

Spis treści:

Szukaj...