Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW W KATEGORII OTWARTEJ

Operacje w kategorii „otwartej” (OPEN) umożliwiają wykonywanie lotów niskiego ryzyka. Można zaliczyć do nich loty VLOS wykonywane zarówno w celach „komercyjnych” jak i „rekreacyjnych”. Obowiązkiem natomiast jest dokonanie rejestracji Operatora drona wyposażonego w kamerę i/lub cięższego niż 250 g na stronie drony.gov.plposiadanie odpowiednich kompetencji (np. zaznajomienie się z instrukcją obsługi czy posiadanie certyfikatu ukończenia darmowego szkolenia) oraz zgłaszanie każdego lotu w aplikacji mobilnej DroneTower .

Podstawowe informacje

Operacje w kategorii „otwartej” mogą być wykonywane wyłącznie w zasięgu widoczności wzrokowej pilota lub stojącego obok pilota obserwatora do wysokości nie większej niż 120 metrów od najbliższego punktu powierzchni ziemi, dronami o masie nie przekraczającej 25 kg.

Kategoria „otwarta” dzieli się na trzy podkategorie: A1, A2 i A3, w oparciu o ograniczenia operacyjne i wymogi, jakim podlegają piloci bezzałogowych statków powietrznych oraz drony:

 • A1 – Dopuszcza się przelot nad osobami postronnymi (z pewnymi ograniczeniami), ale nie wolno wlatywać nad zgromadzenia osób.
 • A2 – Nie wolno wlatywać nad osoby i zgromadzenia osób. Minimalna odległość pozioma od osób to 30 m lub 5 m jeżeli dron posiada funkcję ograniczającą prędkość lotu;
 • A3 – Nie wolno wlatywać nad osoby i zgromadzenia osób. Minimalna odległość pozioma od terenów mieszkaniowych, użytkowych, przemysłowych lub rekreacyjnych. to 150 m.

  „Zgromadzenia osób”: zgromadzenia, w którym zagęszczenie osób uniemożliwia im przemieszczanie się

Drony, którymi można wykonywać operację w kategorii "otwartej"

Drony, którymi można wykonywać operacje w kategorii „otwartej” , muszą spełniać następujące warunki:

Rejestracja operatora

Operatora bezzałogowego statku powietrznego (BSP) można by porównać do linii lotniczych, które mają wiele samolotów, ale same nimi nie latają. Robią to dla nich piloci, którzy podczas kursów i szkoleń nabywają wymaganych do latania danym samolotem uprawnień. W środowisku bezzałogowego lotnictwa  jest bardzo podobnie.

Europejskie przepisy dotyczące dronów wprowadziły obowiązek rejestracji operatorów, czyli osób fizycznych lub prawnych (np. firm, instytucji publicznych), które „zamierzają eksploatować co najmniej jeden system bezzałogowego statku powietrznego”.

Obowiązkowej rejestracji operatora podlega się:
 • w przypadku, gdy masa drona wynosi 250 g lub więcej lub w przypadku drona który podczas uderzenia może przekazać człowiekowi energię kinetyczną o wartości powyżej 80 dżuli;
 • w przypadku, gdy dron wyposażony jest w czujnik zdolny do zbierania danych osobowych (np. kamerę), chyba, że dany dron zgodnie z dyrektywą 2009/48/WE jest uznany za zabawkę, czyli jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Oznacza to, że obowiązek rejestracji operatora nas nie dotyczy kiedy zamierzamy latać:

 • zabawką;
 • dronem lżejszym niż 250 g (lub takim, który podczas uderzenia może przekazać człowiekowi energię kinetyczną o wartości poniżej 80 dżuli) i nie jest wyposażony w kamerę.

Po dokonaniu bezpłatnej rejestracji na stronie https://drony.gov.pl/ otrzymuje się Potwierdzenie rejestracji operatora z nadanym unikalnym numerem identyfikacyjnym. Ten numer należy  umieścić na każdym dronie dla którego wymagana jest rejestracja.

WAŻNE! Operator wcale nie musi latać dronem. Może być np. jedynie jego właścicielem. Oprócz obowiązku rejestracji ciążą również na nim obowiązki operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego opisane w sekcji UAS.OPEN.050 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947.

Na każdym dronie, który nie jest zabawką, a ma kamerę powinien znaleźć się numer operatora, dla którego lata pilot.

Kompetencje pilota wymagane do latania w kategorii "otwartej"

Aby samodzielnie latać dronem trzeba mieć ukończone 16 lat i posiadać odpowiednie kompetencje.

 • W przypadku najlżejszych BSP (<250 g) formalnie wystarczy tylko dobra znajomość instrukcji obsługi BSP.
 • W przypadku cięższych dronów (>250 g) konieczne jest ukończenie bezpłatnego szkolenia online (https://drony.gov.pl/), a następnie zaliczenie bezpłatnego egzaminu online z wiedzy teoretycznej potwierdzającego nabycie kompetencji do latania w podkategorii A1 i A3.

Zaliczenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawniającego do wykonywania lotów w podkategorii A1 lub A3 nie oznacza jednak, że mam zupełną dowolność w lataniu dronem. Przykładowo lekkim dronem (<250 g) będziemy mogli przelatywać nad osobami postronnymi, czego w normlanych warunkach nie wolno nam robić cięższym dronem.

Zdobycie kompetencji uprawniających do latania w podkategorii A2 umożliwia wykonywanie lotów dronami klasy C2.

Operacje, które nie mogą być wykonane w podkategorii A1 lub A2 muszą odbywać się zgodnie z warunkami określonymi dla podkategorii A3. Oznacza to wykonywanie lotów w odległości 150 m w poziomie od terenów zabudowanych, przemysłowych lub rekreacyjnych oraz loty, które nie będzie stwarzać zagrożenia dla osób postronnych.

 

Ograniczenia kategorii "otwartej"

Kategoria „otwarta” powstała z myślą o lotów niskiego ryzyka. Oznacza to, że wiążą się z nią ograniczenia. Najważniejsze z nich to:

 • konieczność zachowania odległości od zachowania wymaganych odległości od osób i zabudowy określonych w zapisach rozporządzenia rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947.
 • brak możliwości wykonania lotu w strefach DRA-RL CTR < 1KM znajdujących się 1 km od kontrolowanych lotnisk komunikacyjnych
 • brak możliwości wykonania lotu w strefach DRA-RM/RH CTR bez kompetencji na poziomie min. A1/A3
 • brak możliwości wykonania lotu na  wysokości > 30 m AGL w strefach DRA-RM CTR <6KM znajdujących się 1 -6 km od kontrolowanych lotnisk komunikacyjnych bez kompetencji na poziomie min. A2
 • brak możliwości wykonania lotu na  wysokości > 50 m AGL w strefach DRA-RM CTR <6KM
 • brak możliwości wykonania lotu na  wysokości > 100 m AGL w strefach DRA-RH CTR znajdujących się ponad 6 km od kontrolowanych lotnisk komunikacyjnych.
Podstawy prawne

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. (wersja skonsolidowana z dnia 4 kwietnia 2022 r. ) w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych;

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. (wersja skonsolidowana z dnia 9 sierpnia 2020 r.) w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich;

Wytyczne nr 7/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych. 

Wytyczne nr 6/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych.

Szukaj...