Aktualności

obecnie

Projekt w okresie trwałości. Zakończony w 2015 roku, pełną funkcjonalność osiągnął w 2016 roku. Zrealizowano wszystkie zaplanowane w ramach projektu działania i opłacono wszystkie wydatki, a wytworzona infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo ruchu lotniczego oraz usprawniająca żeglugę powietrzną w polskiej przestrzeni powietrznej jest używana zgodnie z przeznaczeniem.

lipiec 2017

Zakończona została kontrola rzeczowej i finansowej realizacji projektu prowadzona przez Instytucję Wdrażającą, zrealizowano wszystkie zalecenia wydane w ramach kontroli.

kwiecień 2017

Wpływ ostatniej transzy dofinansowania. Pozyskano 99,96% przyznanego dofinansowania.

grudzień 2016

Projekt osiągnął status projektu funkcjonującego- infrastruktura wytworzona w ramach projektu została wytworzona i jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem. Osiągnięto wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu projektu.

maj 2016

06.05.2016 r. zawarty został drugi aneks do umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z którym planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 576 545 010 PLN, a maksymalne dofinansowanie 289 350 492 PLN, co czyni projekt realizowany przez PAŻP największym projektem lotniskowym w ramach perspektywy POIiŚ 2007-2013.

czerwiec 2015

17.06.2015 r. został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie, podpisany w siedzibie PAŻP przez prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalenę Jaworską oraz dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Pawła Szaciłłę.

Komunikat prasowy

czerwiec 2014

13.06.2014 r. Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą dofinansowanie z Funduszu Spójności dla projektu. Tym samym Komisja potwierdziła, że projekt przygotowany i realizowany przez PAŻP przyczynia się do osiągnięcia celów i priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i jest zgodny z politykami unijnymi.

grudzień 2012

07.12.2012 r. w CUPT podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym" POIS.06.03.00-00-009/11-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T. W imieniu CUPT umowę podpisał dyrektor Paweł Szaciłło, PAŻP reprezentował prezes Krzysztof Banaszek.

kwiecień 2007

Początek realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu.


© Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 2012-2019