Serwisy PANSA:

NOWA WIEÝA POZNAńSKIEGO LOTNISKAPolska Agencja Ýeglugi Powietrznej kupi?a od zarz?dcy poznańskiego lotniska nieruchomoú?, na której do 2015 roku powstanie nowa wieýa kontroli ruchu TWR Poznań oraz oúrodek radiokomunikacyjny.

Na terenie nieruchomoúci o powierzchni 0,7861 ha, po?oýonej w pó?nocnej czćúci Portu Lotniczego Poznań-?awica, posiadaj?cej dojazd od strony ulicy Przytocznej, zostanie zbudowana oko?o 36-cio metrowa nowa wieýa kontroli ruchu lotniczego wraz z oúrodkiem radiokomunikacyjnym.Nieruchomoú? nabyta przez PAÝP zosta?a uprzednio wydzierýawiona w celu przygotowania inwestycji.

– 9 czerwca 2011 roku podpisa?em umowć z wy?onionym w drodze publicznego przetargu projektantem nowej poznańskiej wieýy. By?o to moýliwe dzićki podpisanej wczeúniej umowie dzierýawy gruntu oraz dzićki dobrej wspó?pracy z zarz?dem poznańskiego lotniska – powiedzia? Krzysztof Banaszek, Prezes PAÝP.

Wy?oniony w drodze przetargu projektant ma dziesić? miesićcy na dostarczenie PAÝP projektów budowlanego i wykonawczego wieýy kontroli ruchu TWR Poznań.– Wyraýam ogromne zadowolenie z decyzji PAÝP i realizacji inwestycji na naszym lotnisku. Zwieńczy ona trwaj?cy program rozbudowy i modernizacji infrastruktury portowej. ?awica stanie sić ca?kowicie nowoczesnym, europejskim lotniskiem. Wieýa pe?ni w porcie podstawow? rolć, jest teý jego lotniczym symbolem. Nowy oúrodek kontroli ruchu z pewnoúci? ugruntuje pozycjć Poznania na mapie polskiej przestrzeni powietrznej – powiedzia? Mariusz Wiatrowski, Prezes Zarz?du Portu Lotniczego Poznań-?awica.– Budowa nowej poznańskiej wieýy kontroli ruchu lotniczego jest czćúci? projektu “Rozwój infrastruktury państwowego organu zarz?dzania ruchem lotniczym”, który stara? sić bćdziemy wspó?finansowa? ze úrodków europejskich, z programu POIiÚ 6-3.1 – powiedzia? Krzysztof Banaszek, Prezes PAÝP.Na inwestycjć sk?adaj? sić:

” budynek wraz z zapleczem techniczno-administracyjnym o orientacyjnej powierzchni zabudowy 836 m2 oraz o powierzchni uýytkowej 2322 m?;

” instalacja przy??cza i sieci zewnćtrznej,

” drogi dojazdowe i parkingi;

” inne obiekty i urz?dzenia budowlane niezbćdne do prawid?owego funkcjonowania TWR.Polska Agencja Ýeglugi Powietrznej zosta?a powo?ana 1 kwietnia 2007 roku na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Ýeglugi Powietrznej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.) Jej zadaniem jest zarz?dzanie przestrzeni? powietrzn? poprzez zapewnienie bezpiecznego, p?ynnego i efektywnego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej. PAÝP zatrudnia ponad 450 kontrolerów w ca?ym kraju.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...