Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:
Prezes PAŻP Pan Maciej Rodak na wstępie omówił historię, strukturę organizacyjną Agencji oraz podstawy prawne jej istnienia. Następnie członkowie podkomisji zapoznali się z zadaniami PAŻP. Największy nacisk został położony na omówienie pracy, szkoleń oraz statystyk zatrudnienia kontrolerów ruchu lotniczego, oraz na przedstawienie danych dotyczących infrastruktury urządzeń kontroli ruchu lotniczego. Druga część spotkania poświęcona została na...
średni czas opóźnień w ruchu lotniczym w 2007 r. wzrósł do 2,1 minuty z 1,9 minuty w poprzednim roku. Prognozy na 2008 rok, zakładały, że w ślad za dynamicznym kilkunastoprocentowym wzrostem liczby wykonywanych lotów, podążać będzie średni czas opóźnień. Wbrew prognozom, opóźnienia w FIR Warszawa, nie tylko nie wzrosły ale nawet udało się je, poprzez...
Zarówno rządowy „Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych” jak i dokumenty strategiczne i planistyczne PAŻP zakładają wykorzystanie nawigacji satelitarnej (systemów GNSS) w lotnictwie – jako przyszłościowej globalnej metody pozycjonowania statków powietrznych zapewniającej wymagane przez ICAO parametry we wszystkich fazach lotu. Więcej informacji: Computerworld Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych
Zakresem nowych regulacji zostaną objęte duże porty lotnicze UE tzn. te, w których roczny ruch przekroczył 5 milion pasażerów lub w przypadku braku tak dużego portu lotniczego w którymś z państw członkowskich – największy istniejący port lotniczy. Dyrektywa obejmie swoim zakresem 67 europejskich portów lotniczych. Jej głównym założeniem jest harmonizacja podstawowych zasad dotyczących ustalania opłat...
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej czynnie zaangażowała się w organizację XVI Finału Orkiestry. W tym roku nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwali, aby latający sztab Fundacji, sprawnie, bezpiecznie i punktualnie dotarł na miejsce kolejnych imprez. Prezes Maciej Rodak, na zaproszenie Jurka Owsiaka, odwiedził sztab główny Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy oraz wziął udział w Kryształowej Gali. Podczas tej...
Zmiana powyższa wynika z dwóch powodów: od 01.01.2008 weszły w życie przepisy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1794/2006 z dnia 6.12.2006 ustanawiającego wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej, a także od tego dnia Polska jest zintegrowana z Centralnym Biurem Opłat Trasowych EUROCONTROL (CRCO). W związku z powyższym, w celu dostosowania do wymogów regulacyjnych,...
Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Maciej Rodak podziękował wszystkim pracownikom za ciężką pracę w pierwszym okresie samodzielnego funkcjonowania Agencji. Podkreślił, że pomimo początkowych trudności PAŻP z dnia na dzień pracuje coraz lepiej i dobrze wywiązuje się z nałożonych na nią zadań. Prezes Maciej Rodak w imieniu swoim i Kierownictwa Agencji złożył zgromadzonym życzenia zdrowych, radosnych,...
Nowe stawki jednostkowe opłat terminalowych zostały ustalone dla dwóch stref pobierania opłat: pierwsza strefa obejmuje Port lotniczy im. F. Chopina w Warszawie, a druga pozostałe lotniska w Polsce, na których Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapewnia służby kontroli ruchu lotniczego. Wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. stawki opłat przedstawiają się następująco: Strefa pobierania...
święto to ustanowione zostało przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Celebrowane jest od 1944 r. Celem dorocznych obchodów Dnia Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego jest rozpowszechnienie w świecie świadomości znaczenia międzynarodowego lotnictwa cywilnego w społecznym i gospodarczym rozwoju państw, promowanie bezpieczeństwa, regularności i efektywności międzynarodowego transportu lotniczego. Dzień ten co roku przebiega pod innym hasłem. W tym roku...
Sporządzono go w oparciu o wyniki inspekcji obcych statków powietrznych i ich załóg w czasie pobytu na terytorium wspólnoty (inspekcje SAFA – Safety Assessment of Foreign Aircraft). Program SAFA – opracowany przez Europejską Konferencję Lotnictwa Cywilnego – prowadzony jest od 1996 r. W trakcie tzw. kontroli na ziemi (ramp inspections) sprawdza się stan techniczny statków...

Szukaj...