Ruszy³ nowy nabór kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego!

Termin sk³adania aplikacji up³ywa w dniu: 30 kwietnia 2016 roku.

Czas szkolenia kandydatów do uzyskania licencji KRL do oko³o 20-22 miesiêcy.Oferujemy intensywn± naukê ciekawego zawodu, a po ukoñczonym szkoleniu, pracê w organach zarz±dzania ruchem lotniczym. Konkretne o¶rodki ruchu lotniczego, do których prowadzony jest nabór ka¿dorazowo zostan± podane w ofercie.