Serwisy PANSA:

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłasza konkurs na stanowisko:


Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej


Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:


Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

ul. Wieżowa 8

02-147 Warszawa


Do zadań Prezesa, wynikających z ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1829, z późn. zm.), należy w szczególności:


1) zapewnienie realizacji zadań przez Agencję zgodnie z prawem Unii Europejskiej i prawem krajowym oraz przepisami międzynarodowymi;

2) uczestniczenie w inicjatywach i projektach międzynarodowych związanych z działalnością Agencji – za zgodą ministra właściwego do spraw transportu;

3) opracowywanie projektów rocznych i pięcioletnich planów działalności Agencji;

4) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Agencji;

5) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego;

6) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Agencji oraz złożenie wniosku do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o jego zatwierdzenie;

7) sprawowanie zarządu majątkiem Agencji,


a także zapewnienie realizacji zadań kierownika jednostki wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).


Kandydat ubiegający się o powołanie na stanowisko Prezesa powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać wykształcenie wyższe;

2) być żołnierzem rezerwy lub nie podlegać powszechnemu obowiązkowi obrony;

3) być obywatelem polskim;

4) korzystać z pełni praw publicznych;

5) nie być karanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z lotnictwem cywilnym;

7) znać biegle co najmniej język angielski.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– życiorys;

– list motywacyjny;

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe;

– kopia dokumentu potwierdzającego, że kandydat jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony,

– kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

– oświadczenie kandydata o niekaraniu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– kopie dokumentów potwierdzających co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z lotnictwem cywilnym (świadectwa pracy lub

zaświadczenia);

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

– oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) – złożone na właściwym wzorze stanowiącym załącznik nr 1a lub 2a do ww. ustawy – dotyczy

kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.;

– kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182,

poz. 1228);

– oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska w związku z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.).


W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 8 sierpnia 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).


Miejsce składania dokumentów:

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

(bud. C, pokój 324 w godz. 815-1615)

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej”.


Etapy konkursu:

– weryfikacja złożonych dokumentów lub oświadczeń;

– test wiedzy z zakresu tematycznego konkursu;

– sprawdzenie znajomości języka angielskiego, w tym słownictwa specjalistycznego, związanego z zakresem działania Prezesa Agencji;

– zbadanie predyspozycji i umiejętności z zakresu:

– planowania i myślenia strategicznego,

– podejmowania decyzji i odpowiedzialności,

– zarządzania zasobami i zorientowania na osiąganie celów,

– zarządzania personelem,

– skutecznego komunikowania się;

– rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca ocenę prezentacji, w tym ocenę wiedzy i doświadczenia zawodowego.


Zakres tematyczny konkursu:

1) prawo międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej oraz prawo krajowe, dotyczące żeglugi powietrznej:

a) umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

b) rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczące Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1829, z późn. zm.) oraz inne akty prawne Unii Europejskiej,

c) przepisy międzynarodowe, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.),

d) ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze oraz inne krajowe akty normatywne związane z żeglugą powietrzną;

2) organizacje lotnicze, w szczególności Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Europejska Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL), Organizacja Służb Żeglugi Powietrznej Lotnictwa Cywilnego (CANSO) oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA);

3) funkcjonowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym (SESAR/ATM Master Plan) i infrastruktury łączności, radionawigacji i dozorowania dla potrzeb zarządzania ruchem lotniczym (CNS/ATM) w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) funkcjonowanie Centralnego Systemu Opłat Trasowych (CRCO);

5) systemy jakości, zarządzania bezpieczeństwem i sprawowania nadzoru w zakresie żeglugi powietrznej;

6) zasady współpracy cywilno-wojskowej w zakresie zarządzania ruchem lotniczym, realizowane w szczególności przez Komitet Cywilno-Wojskowej Współpracy EUROCONTROL (CMIC) i Komitet Zarządzania Ruchem Lotniczym NATO (NATMC);

7) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 1529) i ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.);

8) znajomość języka angielskiego, w tym słownictwa specjalistycznego, związanego z zakresem działania Prezesa Agencji.


Inne informacje:

– organizację i sposób przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie konkursu na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 274);

– kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej;

– wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;

– po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą komisyjnie zniszczone;

– dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 630 17 49 lub 630 18 75.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...