Grupa Robocza SMS w siedzibie PAŻP o “Zarządzaniu zmianą”

Spotykająca się co kwartał Grupa Robocza SMS powstała między innymi z inicjatywy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej pod egidą Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jej misją jest poprawa przepływu informacji pomiędzy organizacjami, a także doskonalenie i standaryzacja Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.



Podczas spotkania w siedzibie PAŻP zebrani prelegenci z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz portów lotniczych Olsztyn-Mazury i Wrocław dzielili się doświadczeniami z obszaru „Zarządzania zmianą” przytaczając własne przykłady planowania, wdrażania oraz monitorowania zaistniałych zmian w organizacji. Wspólnie z pozostałymi uczestnikami z innych podmiotów omówiono procesy wykonawcze oraz dyskutowano nad rozwiązaniami doskonalącymi przepływ informacji między organizacjami w przypadku, gdy dana zmiana dotyczy różnych podmiotów – jak budowa nowej wieży kontroli lotniska czy wprowadzenie nowych procedur dolotowych do lotniska.



W czasie spotkania ogłoszono zarazem inicjatywę związaną z podpisaniem porozumienia pomiędzy interesariuszami w kwestii wymiany danych w zakresie procesu badania zdarzeń lotniczych. Obecnie proces ten wykonywany samodzielnie przez organizacje lotnicze stwarza wiele problemów związanych z dostępnością do istotnych informacji, w szczególności jeżeli w zdarzenie lotnicze zaangażowane są inne podmioty. Inicjatywa zakłada, że informacje te wykorzystywane będą z pełnym zachowaniem zasad Just Culture i tylko do ustalenia faktycznych przyczyn, a nie osób odpowiedzianych za zaistnienie zdarzenia. Poprawi to tym samym cały system bezpieczeństwa.



W pracach Grupy Roboczej SMS należy podkreślić zaangażowanie departamentów Urzędu Lotnictwa Cywilnego, które nie ograniczają się do pełnienia roli nadzorczej ale aktywnie wspierają zaangażowane podmioty i pomagają w rozwiązywaniu problemów.



W drugim spotkaniu uczestniczyło niemal 40 osób z wielu organizacji lotniczych, a kolejne posiedzenie planowane jest na wrzesień bieżącego roku. Także wtedy motywem przewodnim będzie „Zarządzanie zmianą” z uwagi na potrzebę pełnego zrozumienia tego istotnego zagadnienia.