Serwisy PANSA:

Konferencja „NA WŁAŚCIWYCH TORACH. Infrastruktura Transportowa – Doświadczenia i Wyzwania”

Jubileusz był okazją do podsumowania 10 lat działalności CUPT i dokonania bilansu dotychczasowego wykorzystania unijnych środków na infrastrukturę transportową z Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko (w dwóch perspektywach: 2007–14, 2014–2020), Polska Wschodnia (obecna perspektywa 2014–20) oraz Instrumentu „Łącząc Europę”.W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Sejmowej Komisji Infrastruktury, Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, władz samorządowych, a także Beneficjenci programów unijnych.– Od ponad 10 lat odpowiadamy za wdrażanie kluczowych projektów transportowych, dofinansowanych ze środków unijnych – powiedział Dyrektor CUPT Przemysław Gorgol. – Zaczynaliśmy od kilkunastoosobowego zespołu, dziś w CUPT pracuje ponad 300 osób. Dziękuję Wszystkim za pracę i zaangażowanie.O szczególnej roli CUPT mówił Wiceminister Rozwoju Jerzy Kwieciński: – Gdy tworzyliśmy 10 lat temu tę instytucję, nie wiedzieliśmy, że okaże się ona tak ważna dla polskiego transportu i całości procesów rozwojowych. Andrzej Bittel, Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa, dziękował za dobrą współpracę: – Inwestycje, które wspólnie realizujemy, przybliżają nas do naszych najważniejszych celów: zwiększenia dostępności i poprawy bezpieczeństwa w transporcie.Udział CUPT w procesie dystrybucji środków unijnych docenił także Marc Lemaître, Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej: – Jestem pod wrażeniem zmian, jakie dokonały się w polskim transporcie w ostatnim czasie. Widzimy ogromny postęp, jeśli idzie o wykorzystanie funduszy unijnych na realizację projektów transportowych.Aktualnym wyzwaniom i przyszłości finansowania projektów transportowych poświęcony był pierwszy panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli przedstawiciele rządu, Sejmowej Komisji Infrastruktury, Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jerzy Polaczek, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, wśród najważniejszych wyzwań dla sektora transportu wymienił realizację programu kolejowego – ze względu na wysokość zaangażowanych środków, a także poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podkreślił też, że doświadczenia CUPT we współpracy z Beneficjentami i wspieraniu realizacji projektów powinno zostać dobrze wykorzystane przez administrację państwową.O potrzebie strategicznego i długoterminowego planowania w transporcie, a także o instrumentach finansowych łączących różne źródła finansowania mówił Alan Lynch, przedstawiciel Inicjatywy JASPERS z Europejskiego Banku Inwestycyjnego: – Przyszłość transportu wymaga międzysektorowego zaangażowania. Strategiczne planowanie w odniesieniu do transportu opiera się na współpracy, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.Wiele słów uznania pod adresem CUPT padło podczas drugiej debaty panelowej „Projekty transportowe – doświadczenia i wyzwania z perspektywy Beneficjentów”. O bardzo dobrej współpracy podczas realizacji projektów i wsparciu ze strony CUPT mówili m.in. Janusz Niedziela, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Jacek Gryga, p.o. Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Adam Żołnowski, Wiceprezes DCT S.A.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uczestniczy aktywnie w programach krajowych i unijnych i tym samym współpracuje ściśle z CUPT od 2007r.PAŻP zaangażowany jest w krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – w pierwszą (2007-2013) i drugą (2014-2020) perspektywę. Dla projektu POIŚ I (2007-2013) Agencja otrzymała i rozliczyła dotację w 99,96 % w wys. 289,22 mln PLN. W drugiej perspektywie na projekt POIŚ II (2014-2020) wysokość dotacji przyznanej dla Agencji to 114,75 mln PLN. To już razem ponad 130 współfinansowanych obiektów oraz systemów infrastruktury technicznej łączności, nawigacji i dozorowania rozmieszczonych na obszarze całego kraju.Te działania zostały zauważone, czego przykładem jest nominacja Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do prestiżowego wyróżnienia: Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak – za projekt POIŚ2 w kategorii Innowacje w Transporcie.Oprócz modernizacji infrastruktury nawigacyjnej PAŻP włączył się w budowę jednolitej przestrzeni powietrznej poprzez udział w programie SESAR z projektami wdrożeniowymi, jak również badawczo-rozwojowymi. Na projekty wdrożeniowe SESAR Agencja otrzymała w trybie konkursu z instrumentu Łącząc Europę (CEF) 12,1 mln EUR, a na badawczo-rozwojowe z Horyzont 2020 1,3 mln EUR dotacji.Realizowane projekty z jednej strony umożliwiają realizację strategii Agencji, z drugiej – wspierają rozwój gospodarczy kraju oraz zrównoważony rozwój Unii Europejskiej.


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...