Nowe władze europejskiego CANSO

EC3 jako władza wykonawcza Europejskiego CANSO przyjmuje regionalną

strategię oraz główne zagadnienia będące przedmiotem prac regionalnej CANSO.Członkowie CANSO – Organizacji Służb Żeglugi Powietrznej Lotnictwa

Cywilnego, zapewniają służby żeglugi powietrznej dla 85 % światowego ruchu

lotniczego.Informacja prasowa CANSO