Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

PAŻP przypomina o konieczności zgłoszenia działań mogących zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych

Żeby wszystko przebiegło zgodnie z przepisami, należy pobrać ze strony internetowej PAZP formularz, wypełnić go, podpisać i przesłać faksem do PAŻP. W przypadku osób fizycznych wystarczy podpis. W formularzu należy podać miejsce, z którego będą puszczane balony/ lampiony lub emitowane inne efekty świetlne oraz kontakt telefoniczny do organizatora.

Jeśli ktoś planuje uświetnić festyn, wesele czy inną imprezę puszczaniem lampionów, fajerwerkami lub wypuścić w niebo setki balonów napełnionych helem, powinien najpierw wypełnić formularz, który znajdzie tu:

OPS – formularzePAŻP na podstawie danych zamieszczonych w formularzu opublikuje ostrzeżenie nawigacyjne w formie NOTAM oraz pisemnie odpowie każdemu zgłaszającemu pouczając go o spoczywających na nim obowiązkach np. konieczności uzyskania bezpośredniej telefonicznej zgody na rozpoczęcie pokazu lub wypuszczenie balonów/ lampionów od kontrolera ruchu lotniczego lotniska, w pobliżu, którego dana uroczystość ma się odbyć.

Zagrożenia wywołane wypuszczaniem lampionów balonów lub pokazami sztucznych ogni pokazuje samo życie! Lampiony (szczególnie duża ich ilość) to zagrożenie nie tylko w przestrzeni powietrznej dla samolotów, paralotniarzy, motolotniarzy itp., ale również duże zagrożenie pożarowe np. znalezienie lampionów przy zbiornikach z paliwem na warszawskim lotnisku oraz spora ilość niewyjaśnionych „samozapłonów” kompleksów leśnych, zgłaszana do PAŻP przez Dyrekcję Lasów Państwowych.
ZASADY ZGŁASZANIA DZIAŁALNOŚCI MOGĄCEJ ZAGROZIć BEZPIECZEńSTWU CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCHNa podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego, zgodnie z treścią Załącznika 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, (Rozdział 2 pkt. 2.18) działania mogące zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych czy to nad terytorium danego Państwa, czy też nad pełnym morzem, podlegają koordynowaniu z właściwymi władzami służby ruchu lotniczego. Zgodnie z § 2 ww. Rozporządzenia kompetencje i obowiązki „władzy służb ruchu lotniczego” wykonuje instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego wyznaczona na podstawie odrębnych przepisów. Koordynację należy zakończyć w takim terminie, aby można było na czas rozpowszechnić informację o tej działalności, zgodnie z postanowieniami Załącznika 15 ICAO.CEL

W celu uniknięcia zagrożeń dla cywilnych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej zawartej w FIR EPWW podczas realizacji:

– wypuszczania balonów wolnych napełnianych helem;

– pokazów ogni sztucznych;

– wypuszczania lampionów;

– emitowania silnych źródeł światła

instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej – PAŻP) wprowadza zasady uzgodnień, których celem jest osiągnięcie rozwiązań pozwalających na wyeliminowanie zagrożenia dla cywilnych statków powietrznych i ograniczenie do minimum utrudnień w ruchu lotniczym.ZASADY ZGŁASZANIA DZIAŁALNOŚCI

Działalność określona w pkt. 2 mogąca zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych powinna być zgłaszana do Ośrodka Planowania Strategicznego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za pomocą właściwych formularzy zamieszczonych w zakładce Ośrodek Planowania Strategicznego strony internetowej PAŻP
FormularzeWypełniony formularz powinien trafić do Ośrodka Planowania Strategicznego na minimum 10 dni przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia.

Formularze mogą być wysyłane za pomocą faksu pod numer 22 574 57 69 lub pocztą na adres:Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Ośrodek Planowania Strategicznego

ul. Wieżowa 8

02-147 Warszawa

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...