Podpisanie porozumienia pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Podpisane w dniu dzisiejszym porozumienie zobowiązuje strony do współdziałania w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej, w tym podejmowania wzajemnie uzupełniających się działań na rzecz bezpieczeństwa żeglugi powietrznej, w szczególności monitorowania potencjalnych zagrożeń i zapewnienia polityki informacyjnej w czasie sytuacji kryzysowej.Współdziałanie obejmuje m.in. bieżącą wymianę informacji:

– o zdarzeniach i zagrożeniach mających znaczenie dla zapewnienia bezpiecznej żeglugi powietrznej oraz dla zapobiegania sytuacjom kryzysowym,

– dotyczącą przedsięwzięć realizowanych przez PAŻP w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP,

-dotyczących wykonywania ustawowych zadań każdej ze Stron.