Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza II przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż samochodów służbowych wycofanych z eksploatacji

Treść ogłoszenia
Regulamin
Wyniki

Z treścią ogłoszenia mogą się Państwo również zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PAŻP
Wyniki przetargu, po uzyskaniu zatwierdzenia przez Prezesa PAŻP, zostaną niezwłocznie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynkach siedziby firmy przy ul. Wieżowej 8, 02-147 Warszawa oraz na stronie internetowej BIP w dziale Działalność Agencji pod zakładką „Zbycie środków trwałych”