Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż samochodów służbowych wycofanych z eksploatacji

Wszystkie informacje odnośnie omawianego przetargu zostały umieszczone na stronie intranetowej wewnętrznej PAŻP, na www.bip.pansa.pl, a także na tablicach ogłoszeń w budynkach PAŻP: ul. Wieżowa 8 w Warszawie.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.Treść ogłoszenia – II postępowanie przetargowe