Wojewoda przekazał PAŻP powojskowy grunt pod inwestycje służące m.in. mazurskiemu lotnisku

Nowy ośrodek radiokomunikacyjny będzie znajdował się w odległości około 1,5 km od obecnego obiektu radiokomunikacyjnego, pełniącego funkcję zarówno nadawczą, jak i odbiorczą.



Inwestycja jest zgodna ze strategią realizowaną w PAŻP mającą na celu rozdzielenie funkcji nadawania i odbioru.



Usytuowana na oddanej w wieczyste użytkowanie nieruchomości inwestycja stworzy lepsze warunki dla rozwoju lotnictwa cywilnego w tym regionie.



Akt ustanawiający wieczyste użytkowanie PAŻP zawarto realizując postanowienia aktów prawnych określających tryb przekazywania nieruchomości wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego:



– ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 144, poz. 901);



– rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 12).